Bay­ern denkt aan nieu­we func­tie voor Lahm

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Als Phi­lipp Lahm ko­men­de zo­mer be­sluit een punt te zet­ten ach­ter zijn voet­bal­car­ri­è­re, kan hij di­rect in een an­de­re func­tie aan de slag bij Bay­ern Mün­chen. Pre­si­dent Uli Hoe­ness wil dat de Duit­se kam­pi­oen vol­gend sei­zoen weer een tech­nisch di­rec­teur heeft, na­dat Mat­thi­as Sam­mer af­ge­lo­pen zo­mer die func­tie van­we­ge ge­zond­heids­pro­ble­men had neer­ge­legd. Lahm (33) geldt als een voor­na­me kan­di­daat om die va­ca­tu­re in te vul­len. De 33-ja­ri­ge Duit­ser is mo­men­teel aan­voer­der van de hoofd­macht van Bay­ern Mün­chen. Lahm speelt al vrij­wel zijn he­le car­ri­è­re voor de ‘Re­kord­meis­ter’. Zijn con­tract loopt tot me­dio 2018, maar Lahm liet on­langs door­sche­me­ren mo­ge­lijk een jaar eer­der al te stop­pen. In dat ge­val lonkt een di­rec­tie­func­tie. “We heb­ben ie­mand in ons hoofd, maar hij voet­balt op dit mo­ment nog”, zei be­stuurs­voor­zit­ter Karl-Heinz Rum­me­nig­ge een tik­kel­tje mys­te­ri­eus, zon­der na­men te noe­men. De te­rug­ge­keer­de pre­si­dent Hoe­ness wil al­leen kwijt dat de op­vol­ger van Sam­mer ko­men­de zo­mer be­kend is. “En tot we hem heb­ben, zeg ik daar ver­der niets over.”

(De Te­le­graaf)

Als Phi­lipp Lahm ko­men­de zo­mer be­sluit een punt te zet­ten ach­ter zijn voet­bal­car­ri­è­re, kan hij di­rect als tech­nisch di­rec­teur aan de slag bij Bay­ern Mün­chen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.