Po­chet­ti­no lijkt klaar met Sis­so­ko

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mous­sa Sis­so­ko heeft het ver­bruid bij Mau­ri­cio Po­chet­ti­no. De mid­den­vel­der maak­te op de slot­dag van de zo­mer­se trans­fer­markt voor 35 mil­joen eu­ro de over­stap van Ne­w­cast­le Uni­ted naar Tot­ten­ham Hot­spur, maar heeft zijn gro­te prijs­kaart­je nog niet ge­recht­vaar­digd. Af­ge­lo­pen week­end maak­te Sis­so­ko niet eens deel uit van de se­lec­tie voor het Pre­mier Le­a­gue-du­el met Chel­sea. An­gry Poch, zo­als Po­chet­ti­no door de Dai­ly Mir­ror wordt ge­noemd, was niet blij met re­cen­te uit­spra­ken van Sis­so­ko. Die oor­deel­de na de uit­scha­ke­ling in de Cham­pi­ons Le­a­gue dat Tot­ten­ham het ex­pe­ri­ment op Wem­bley moet sta­ken en Eu­ro­pe­se wed­strij­den ‘ge­woon’ op het deels ver­bouw­de Whi­te Hart La­ne moet spe­len. Po­chet­ti­no re­a­geer­de daar­op door te stel­len dat Sis­so­ko ‘op het veld moet spre­ken’, maar gaf hem dit week­end dus geen kans daar­toe.

Si­sok­ko is, af­gaan­de op de woor­den van de Ar­gen­tijn­se trai­ner, in de rang­or­de ge­daald on­der ie­mand als Vin­cent Jans­sen. “Voet­bal draait niet om geld. Het gaat er­om dat je be­ter wordt en op het trai­nings­veld aan­toont dat je be­ter bent dan een ploeg­ge­noot en dat je het daar­om ver­dient om te spe­len. Ik neem de be­slis­sin­gen en ik ben van me­ning dat de spe­lers die in ac­tie kwa­men en op de bank za­ten het ver­dien­den om be­trok­ken te zijn bij de wed­strijd. Veel meer valt er niet over te zeg­gen.”

Po­chet­ti­no er­kent dat Sis­so­ko niet heeft ge­bracht wat van de Frans­man werd ver­wacht. “Het is niet frus­tre­rend, soms gaat het zo in het voet­bal. Je koopt een spe­ler, maar je krijgt niet wat je ver­wacht. Als ie­mand als Josh Ono­mah of Vin­cent Jans­sen het ver­dient om bij de se­lec­tie te zit­ten, waar­om ver­dient ie­mand an­ders het dan? Om­dat we veel geld heb­ben be­taald? Sis­so­ko moet er­van le­ren. Hij moet hard wer­ken en be­wij­zen dat hij het ver­dient om bij de ploeg te zit­ten.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.