Op­komst

Times of Suriname - - SPORT -

PAARDENSPORT - Club Neu­traal (CN) or­ga­ni­seert op 3 de­cem­ber voor de laat­ste maal dit jaar een

Dit als voor­lo­per op de Grand Ca­rai­be Su­ri­na­me 2016 ge­or­ga­ni­seerd door Pon­d­ero­sa Equestri­an Cen­ter wel­ke zo­als elk jaar ge­hou­den wordt op 27, 28 en 29 de­cem­ber. De wed­strijd van 3 de­cem­ber, ge­or­ga­ni­seerd door CN, is be­doeld als me­ting van de vaar­dig­he­den van de com­bi­na­tie paard en rui­ter. Al­le ma­ne­ges in Su­ri­na­me zijn uit­ge­no­digd om deel te ne­men aan de­ze wed­strij­den.

jum­ping com­pe­ti­ti­on.

Op 3 de­cem­ber zal er ge­spron­gen wor­den in de ca­te­go­rie­ën E-Pony, B, L en M. De wed­strij­den star­ten om 16.30 uur met de E-pony ca­te­go­rie, de laag­ste ca­te­go­rie, ge­volgd door de B, de L en als laatst de ca­te­go­rie M. De­ze is de hoog­ste ca­te­go­rie waar­in er tot nog toe ge­spron­gen wordt in Su­ri­na­me. De trai­ning voor de Grand Ca­rai­be Su­ri­na­me 2016 zijn in Full Swing op CN. On­ze rui­ters en ama­zo­nes zijn zeer ge­mo­ti­veerd om ook dit jaar goe­de pres­ta­ties te le­ve­ren.

Ook rui­ters die zich in het bui­ten­land ver­toe­ven voor stu­die zijn af­ge­reisd naar Su­ri­na­me, om mee te kun­nen doen aan de ‘de­cem­ber ac­ti­vi­tei­ten’. Na­tuur­lijk wordt er ook ex­tra aan­dacht be­steed aan de paar­den om de­ze zo scherp mo­ge­lijk te heb­ben voor dit toer­nooi. Ook voor hen is de­cem­ber een druk­ke maand. Er wordt nauw­keu­rig ge­let op hun ge­zond­heid en fy­sie­ke staat tij­dens de trai­nin­gen. Coach Dan­ny Gum­mels kijkt heel spon­taan uit op de­ze dag. “Me­ten is we­ten, dus na za­ter­dag weet ik wat mijn groep no­dig heeft voor de year-end jum­ping chal­len­ge”, al­dus Dan­ny Gum­mels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.