Geen Olym­pi­sche Spe­len op Duit­se zen­ders

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PISCH - De Duit­se pu­blie­ke tv-zen­ders en zul­len voor het eerst in hun his­to­rie geen beel­den la­ten zien van de Olym­pi­sche Spe­len. Bei­de zen­ders zijn niet tot over­een­stem­ming ge­ko­men over een be­drag voor de uit­zend­rech­ten met ei­ge­naar

Dis­co­ve­ry Com­mu­ni­ca­ti­ons.

Het be­treft de pe­ri­o­de van 2018 tot en met 2024, te be­gin­nen met de Win­ter­spe­len in Py­e­ong­chang (2018) en de Zo­mer­spe­len in To­kio (2020). “De vraag­prijs van Dis­co­ve­ry lag ver bo­ven wat wij ons kun­nen ver­oor­lo­ven’’, meld­de een woord­voer­der van de ARD gis­te­ren. “We zijn ver­plicht zui­nig aan te doen met ons bud­get.’’

Dis­co­ve­ry ver­kreeg vo­rig jaar de Eu­ro­pe­se uit­zend­rech­ten voor de Olym­pi­sche Spe­len van 2018 tot en met 2024. Het be­drijf be­taal­de 1,3 mil­jard eu­ro voor de rech­ten. Het me­dia­be­drijf sluit su­bli­cen­ties af met an­de­re par­tij­en. De NOS ver­wierf in maart van dit jaar een der­ge­lij­ke su­bli­cen­tie en kan in 2018 en 2020 de Spe­len ge­woon recht­streeks uit­zen­den. De Duit­se tv-kij­ker is aan­ge­we­zen op Eu­ro­sport, dat ei­gen­dom is van Dis­co­ve­ry. (De Te­le­graaf) Ze­be­da zegt ver­der dat het een heel moei­lij­ke se­rie was, waar­in el­ke team strijd heeft ge­le­verd. Hij was voor­al trots op de jon­gens, die hun hoofd niet lie­ten han­gen na de ne­der­laag in de eer­ste wed­strijd. Ze­be­da zegt dat het team nu een paar da­gen vrij heeft. “Wij gaan nu wer­ken aan de fou­ten die er zijn ge­maakt.” Hij gaat ook pro­be­ren een oe­fen­wed­strijd in te las­sen, zo­dat de jon­gens in rit­me kun­nen blij­ven.

As­sis­tent-trai­ner Ra­bind­re Achai­ber­sing van Styx-KG zegt dat de jon­gens dui­de­lijk ge­de­mo­ti­veerd wa­ren. “Wat ge­beurd is in de twee­de wed­strijd, heeft een flin­ke dom­per ach­ter­ge­la­ten bij de jon­gens. Dat de vecht­lust er niet was, was dui­de­lijk te zien”, zegt de as­sis­tent-trai­ner. Voor hem is het nu voor­be­rei­den naar de wed­strijd te­gen Ka­bel Boyz-LG.

Men­gao was in de der­de wed­strijd het bo­ven­lig­gen­de team. Het team do­mi­neer­de op al­le fron­ten en nam zo ook als eer­ste de voor­sprong door een doel­punt van Alexan­d­re Pai­va, na een goed voor­be­rei­dings­werk van Van­ge­li­no Sastro­med­jo en Gre­go­ry Rig­ters. Styx-KG maak­te nog met vier mi­nu­ten te gaan de ge­lijk­ma­ker door een doel­punt van Ste­fa­no Rijs­sel, maar moest vlak voor het rust­sig­naal een dom­per in­cas­se­ren. Met nog 0.01 se­con­des te gaan, zet­te Sastro­med­jo zijn team weer op een voor­sprong: 2-1.

In de twee­de helft liep Men­gao uit naar een 3-1 voor­sprong, door een doel­punt van Mo­raes Pal­he­ta. Men­gao be­gon non­cha­lant te spe­len en door doel­pun­ten van Da­vy da Sil­va en Ro­che Ema­nu­el­son kwam Styx-KG te­rug: 3-3. Men­gao her­stel­de zich en door doel­pun­ten van Pai­va en Rig­ters werd weer een rui­me voor­sprong ge­no­men: 5-3. Men­gao ver­speel­de dit keer zijn voor­sprong niet weg en ron­de het kar­wei af door een doel­punt van Pal­he­ta: 6-3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.