Sin­gle Bon­go Im­ma­nu­el boekt suc­ces

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De al reeds een week ge­lan­ceer­de sin­gle mi down van reg­gae zan­ger Bon­go Im­ma­nu­el ge­niet van goe­de re­sul­ta­ten.

De sin­gle, die deel uit­maakt van zijn zelf­ge­ti­tel­de cd is neemt een kijk­je in het le­ven dan al­le­daag­se men­sen, die vaak neer­kij­ken op An­de­ren met wat min­der. De cd be­staat uit acht zelf ge­schre­ven sin­gles, die elk gaan over le­vens er­va­rin­gen. Voor Bon­go is het zijn vier­de cd en is hij zeer over­rom­peld over het ont­vangst van zijn fans. No how mi down is ge­pro­du­ceerd door Fred­je’s stu­dio’s en er is ook een vi­deo­clip reeds uit­ge­bracht op al­le lo­ka­le te­le­vi­sie zen­ders.

Op 24 de­cem­ber zal Bon­go een of­fi­ci­ë­le lauch party or­ga­ni­se­ren spe­ci­al voor zijn trou­we fans te “Klei­ne ka­mer”. Vol­gens Bon­go is dit de sin­gle, die zijn door­braakt zal ma­ken in de Su­ri­na­me mu­ziek we­reld en kijkt hij uit naar meer op­tre­dens en in­ter­ac­tie met zijn fans. (MW/Fo­to: Bon­go Im­ma­nu­el)

No

hor

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.