Shil­pa in­ter­pre­teert ver­keerd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shil­pa Shet­ty kreeg veel re­ac­ties op Twit­ter, na­dat ze het boek

Farm van au­teur Ge­or­ge Or­well ver­keerd had ge­ïn­ter­pre­teerd. Het boek is ge­ba­seerd op een denk­beel­di­ge sa­men­le­ving en de Rus­si­sche Re­vo­lu­tie van 1917. Het is een ‘so­ci­a­le’ com­men­taar op het tijd­perk

van Sta­lin in de Sov­jet-Unie. De Raad van de

Exa­mi­na­ti­on (CISCE) heeft be­slo­ten om de toe te voe­gen aan de lijst met En­gels li­te­ra­tuur voor ju­ni­o­ren- en se­ni­o­ren­ni­veau voor het leer­jaar 2017-18. Daar­om werd de 41-ja­ri­ge ac­tri­ce,

die lid is van het ICSE, ge­vraagd naar haar vi­sie over de be­kend­ste boe­ken. Ze zei: “Ik denk dat het een goed te­ken is dat we boe­ken als Lord of the Rings en Har­ry Pot­ter toe­ge­voegd heb­ben aan de syl­la­bus, want de ver­beel­ding en cre­a­ti­vi­teit ont­wik­ke­len zich op jon­ge leef­tijd. Ik denk dat boe­ken als Litt­le Wo­men res­pect ten op­zich­te van vrou­wen op jon­ge leef­tijd ook aan­moe­di­gen. Zelfs moet op­ge­no­men wor­den, want het leert lief­de en zorg voor die­ren.” Op

haar op­mer­king kreeg Shil­pa veel re­ac­ties op Hashtag Shil­paShet­ty­Re­views was een trend op de so­ci­a­le net­werk­si­te en ve­len maak­ten grap­jes over an­de­re boe­ken.

Qu­an­ti­co.

Ani­mal

School of Cer­ti­fi­ca­te Har­ry Pot­ter-boe­ken­reeks Ani­mal Farm Twit­ter. (in­di­a­ti­mes.com/fo­to:

cba­zaar.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.