Ar­jun Kap­oor is po­li­tie­agent in zijn vol­gen­de

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ar­jun Kap­oor, die on­langs be­gon met de op­na­mes van de ko­mi­sche film Mu­ba­ra­kan, zal bin­nen­kort po­li­tie­agent zijn in de eerst­vol­gen­de film van re­gis­seur­schrij­ver Di­bakar Ban­ner­jee. De thril­ler speelt zich af in Noord-In­dia. De 31-ja­ri­ge ac­teur heeft in prin­ci­pe in­ge­stemd met de film, maar heeft het film­con­tract naar ver­luidt nog niet on­der­te­kend. De film­op­na­mes zul­len er­gens mid­den vol­gend jaar be­gin­nen, als hij klaar is met de brui­loft­ko­me­die Mu­ba­ra­kan. Naast Ar­jun heb­ben twee ac­teurs ook de hoofd­rol. De nieu­we film zal over 60 da­gen op­ge­no­men wor­den. “Di­bakar is be­zig met het schrij­ven van het de­fi­ni­tie­ve ont­werp. Zo­dra het ver­haal klaar is, kan de deal of­fi­ci­eel ge­slo­ten wor­den”, al­dus een in­si­der. Ar­jun en Di­bakar wa­ren niet be­schik­baar voor een re­ac­tie hier­op. Ar­jun speelt een dub­be­le rol in die ge­re­gis­seerd wordt door Anees Baz­mee. Vol­gend jaar wordt hij sa­men met Shrad­dha Kap­oor in Half Gir­lfriend van film­ma­ker Mo­hit Su­ri ge­zien. De film die ge­co­pro­du­ceerd wordt door Che­tan Bha­gat, is een aan­pas­sing van de ge­lijk­na­mi­ge ro­man van de au­teur. Dit is niet de eer­ste keer dat Ar­jun in een adap­ta­tie werkt. Hij speelt het ka­rak­ter van Mad­hav Jha in Half Gir­lfriend, die op 19 mei vrij­ge­ge­ven wordt. (in­di­a­ti­mes.com/fo­to: im­g­hans.com)

Mu­ba­ra­kan,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.