Priy­an­ka Cho­p­ra stemt in met

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Meer dan een maand ge­le­den meld­de Bi­zA­si­aLi­ve.com dat Priy­an­ka Cho­p­ra het script van Bol­ly­wood­film Fan­ney Khan, die ge­re­gis­seerd zal wor­den door Ra­key­sh Om­pra­kash Mehra, pri­ma vond. Priy­an­ka keert naar ver­luidt vol­gen­de maand te­rug naar Mum­bai en de film­ma­ker zal de film dan of­fi­ci­eel aan­kon­di­gen. Een bron ver­tel­de aan Dec­can Chro­ni­cle: “Ze komt in de­cem­ber te­rug naar Mum­bai en zal haar vol­gen­de pro­jec­ten se­lec­te­ren. Ze heeft veel scripts ge­le­zen, ech­ter ging ze al­leen ak­koord met dat van Fan­ney Khan.” De film wordt ge­pro­du­ceerd door Ra­key­sh Om­pra­kash Mehra en zal wor­den ge­re­gis­seerd door de­bu­tant Atul Man­jre­kar. Ra­key­sh heeft be­ves­tigd dat Anil Kap­oor de man­ne­lij­ke hoofd­rol in de film heeft. Mo­men­teel is PeeCee be­zig met de op­na­mes voor het twee­de sei­zoen van haar po­pu­lai­re se­rie De Bay­watch-ster kon­dig­de on­langs aan dat haar film­pro­duc­tie­huis Pur­ple Peb­ble Pic­tu­res sa­men met Vas­hu Bha­g­na­ni be­zig is met de pro­duc­tie van de Pun­ja­bi-film Sar­vann. Pun­ja­biac­teur Amrin­der Gill is de hoofd­rol­spe­ler in de film. De 34-ja­ri­ge ac­tri­ce zegt dat een droom van haar ein­de­lijk uit­ge­ko­men is. “Dit is een lang ge­koes­ter­de doel en het is nu pas ge­re­a­li­seerd. We heb­ben veel plan­nen voor de pro­mo­tie van de film. We wil­len hem over de he­le we­reld be­kend­heid ge­ven. We zijn erg trots om met zo’n ge­wel­dig team te wer­ken om dit prach­ti­ge ver­haal te pre­sen­te­ren.” Priy­an­ka be­gon haar car­ri­è­re als pro­du­cer met de Ma­ra­thi-film Ven­ti­la­tor. Ook zong ze het num­mer Ba­ba in het Ma­ra­thi in Ven­ti­la­tor. (me­dia247. co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.