Om­zet­groei au­to­bran­che in der­de kwar­taal bij­na stil­ge­val­len

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De om­zet­groei van de au­to- en mo­tor­bran­che is in het der­de kwar­taal van 2016 bij­na stil­ge­val­len.

De sec­tor be­haal­de 1 pro­cent meer om­zet dan het­zelf­de kwar­taal een jaar eer­der, een om­zet­stij­ging die aan­mer­ke­lijk la­ger is dan in het voor­af­gaan­de an­der­half jaar, meld­de het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) gis­te­ren. De stag­na­tie is op­val­lend, om­dat de om­zet in de au­to- en mo­tor­bran­che on­af­ge­bro­ken is ge­ste­gen sinds het eer­ste kwar­taal van 2015.

In de af­ge­lo­pen vijf kwar­ta­len was de om­zet­groei nooit min­der dan 5 pro­cent, met als hoog­te­punt het vier­de kwar­taal van 2015. Toen was de om­zet bij­na 24 pro­cent ho­ger dan het­zelf­de kwar­taal een jaar er­voor.

De­ze ster­ke groei aan het eind van 2015 ging voor­af aan de wij­zi­ging van de be­las­ting­ta­rie­ven voor za­ke­lij­ke au­to’s.

De im­por­teurs van per­so­nen­au­to’s za­gen de om­zet voor het eerst sinds an­der­half jaar af­ne­men. Er wer­den in het der­de kwar­taal aan­zien­lijk min­der nieu­we per­so­nen­au­to’s ver­kocht met een za­ke­lij­ke be­stem­ming. Het aan­tal au­to’s dat pri­vé werd aan­ge­schaft, was na­ge­noeg het­zelf­de als een jaar eer­der. De mo­tor­bran­che boek­te de sterk­ste om­zet­groei bin­nen de au­to­sec­tor. In de­ze sec­tor stijgt de om­zet al meer dan drie jaar on­af­ge­bro­ken. Een ver­ge­lijk­ba­re trend is zicht­baar in het aan­tal nieuw ver­koch­te mo­tor­fiet­sen. Des­on­danks zijn zo­wel de om­zet als de ver­koop­aan­tal­len in de mo­tor­bran­che nog niet op het ni­veau van voor de cri­sis.

Ver­der ziet de be­drijfs­au­to­bran­che de om­zet­groei hal­ve­ren. De au­to­ser­vi­ce­be­drij­ven en han­del in au­to-on­der­de­len blij­ven juist groei­en. De stem­ming van on­der­ne­mers in de mo­tor- en au­to­han­del is op dit mo­ment na­ge­noeg neu­traal. De stem­ming is wel ver­slech­terd ten op­zich­te van het vo­ri­ge kwar­taal.

(NU.nl/fo­to: nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.