Bank of Ja­pan schrijft ro­de cij­fers

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De Bank of Ja­pan heeft over de eer­ste zes maan­den van het fis­ca­le boek­jaar dat ein­dig­de op 30 sep­tem­ber ro­de cij­fers ge­schre­ven, van­we­ge de du­re yen. Dit heeft de cen­tra­le bank van Ja­pan gis­te­ren be­kend­ge­maakt.

De bank boek­te een ver­lies van iets meer dan 200 mil­jard yen, ge­lijk aan 1.786 mil­jard dol­lar.

Het be­treft het eer­ste ver­lies in vier jaar voor de cen­tra­le bank. Uit de half­jaar­re­ke­ning bleek maan­dag dat va­lu­ta-ef­fec­ten voor bij­na 700 mil­jard yen in de ver­lies­post bij­droe­gen. Een jaar eer­der was dit nog 27,2 mil­jard yen po­si­tief. De post staats­obli­ga­ties die de bank in de boe­ken heeft staan groei­de van 309,5 bil­joen naar 397,5 bil­joen yen, na­dat de bank zijn om­vang­rij­ke in­koop­pro­gram­ma voor staats­obli­ga­ties voort­zet­te. De ka­pi­taal­ra­tio daal­de slechts licht naar 8 pro­cent, on­danks een voor­zie­ning van 241,8 mil­jard yen voor mo­ge­lij­ke ver­lie­zen op obli­ga­tie­le­nin­gen.

Een of­fi­ci­al van de Bank of Ja­pan maak­te maan­dag mel­ding van af­doen­de ge­no­men maat­re­ge­len om de ka­pi­taal­ra­tio’s vei­lig te stel­len en voor­zag voor dit mo­ment ten aan­zien daar­van geen pro­ble­men.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.