Fi­li­pijn­se lucht­macht bom­bar­deert mi­li­tan­ten ter on­der­steu­ning grond­of­fen­sief

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - De Fi­li­pijn­se lucht­macht heeft gis­te­ren bom­bar­de­men­ten uit­ge­voerd op stel­lin­gen van mi­li­tan­ten in het zui­den van het land. Het le­ger is voor de der­de dag op rij in ge­vecht met de groe­pe­ring die sym­pa­thi­seert met Is­la­mi­ti­sche Staat.

Het le­ger is het of­fen­sief be­gon­nen na­dat de mi­li­tan­te Mau­te-groep za­ter­dag een ge­meen­te­huis in de pro­vin­cie La­nao heeft be­zet. De mi­li­tie van Mau­te zou be­staan uit vijf­tig tot hon­derd per­so­nen die na de ver­o­ve­ring van het ge­meen­te­huis een IS-vlag ge­he­sen heb­ben. Van­af za­ter­dag wordt er een grond­of­fen­sief ge­voerd waar­bij al der­tien sol­da­ten ge­wond raak­ten. Door het ge­weld zijn al dui­zen­den bur­gers op de vlucht ge­sla­gen. De bom­bar­de­men­ten van gis­te­ren zijn uit­ge­voerd ter on­der­steu­ning van de grond­troe­pen. Aan de Mau­te-groep wordt ook de bom­aan­slag op een nacht­markt in Da­vao toe­ge­schre­ven. Hier­bij kwa­men veer­tien men­sen om het le­ven. Het is al lan­ger on­rus­tig in het zui­den van de Filipijnen. Naast de Mau­te-groep is hier ook de Abu Sayy­af mi­li­tie ac­tief. Pre­si­dent Du­ter­te is bang dat IS voet aan de grond krijgt in de Filipijnen en wil daar­om hard op­tre­den.

(NU.nl)

De Fi­li­pijn­se mi­li­tai­ren. (The Mus­lim News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.