Zu­ma’s da­gen als ‘co­me­back kid’ lij­ken ge­teld

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-AFRI­KA - Het pre­si­dent­schap van Ja­cob Zu­ma wordt ge­ken­merkt door schan­da­len, maar toch weet hij die tel­kens weer te over­le­ven. De si­tu­a­tie lijkt nu ech­ter wel heel pe­ni­bel, nu het ANC be­slist of hij wel de Zuid-Afri­kaan­se pre­si­dent kan blij­ven. De ge­loof­waar­dig­heid van Zu­ma werd in april ern­stig aan­ge­tast toen de hoog­ste recht­bank in Zuid-Afri­ka oor­deel­de dat hij de grond­wet had ge­schon­den. Zu­ma spen­deer­de voor de ver­bou­wing van zijn huis 14,7 mil­joen eu­ro uit de staats­kas, op pa­pier voor ex­tra be­vei­li­gings­maat­re­ge­len. Die ble­ken on­der meer te be­staan uit een zwem­bad, een am­fi­the­a­ter en een vee­stal. De 74-ja­ri­ge pre­si­dent is po­ly­gaam, vol­gens de tra­di­tie van zijn Zoe­loe­volk. Hij is zes keer ge­trouwd en heeft nog steeds vier vrou­wen, en 21 kin­de­ren. Hij staat be­kend om zijn over­spe­li­ge ge­drag. Tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­ne in 2009 werd hij be­schul­digd van ver­krach­ting. Daar­van werd hij vrij­ge­spro­ken, maar be­schul­di­gin­gen van cor­rup­tie kan Zu­ma niet af­schud­den. Zu­ma ont­kent dat hij geld heeft wit­ge­was­sen of er gang­ster­prak­tij­ken op na houdt. Die be­schul­di­gin­gen kwa­men na een con­tro­ver­si­ë­le wa­pen­deal in 1999, waar­bij om­ge­re­kend 4,7 mil­jard eu­ro was ge­moeid. Het Zuid-Afri­kaan­se Open­baar Mi­nis­te­rie trok de aan­klacht en­ke­le we­ken voor­dat Zu­ma pre­si­dent werd, in. De op­po­si­tie vecht nog al­tijd om die be­slis­sing on­ge­daan te ma­ken.

De la­te­re pre­si­dent sloot zich als tie­ner aan bij de ge­wa­pen­de tak van het ANC en werd tot tien jaar cel ver­oor­deeld om­dat hij staats­on­der­mij­nen­de ac­ti­vi­tei­ten zou heb­ben ont­plooid. Hij zat vast op Rob­ben­ei­land, net als Nel­son Man­de­la. Na zijn vrij­la­ting ver­liet hij het land en woon­de in Mo­zam­bi­que en Zam­bia ter­wijl hij op­klom bin­nen de ge­le­de­ren van het ANC. Toen de ban op het ANC in 1990 werd op­ge­he­ven, was hij een van de eer­sten die te­rug­keer­de. Ja­cob Zu­ma wordt om één ver­dien­ste ge­pre­zen: hij heeft het aids­be­leid van het land in­grij­pend ge­wij­zigd, na­dat zijn voor­gan­ger Mbe­ki steeds had vol­ge­hou­den dat er geen ver­band be­stond tus­sen hiv en aids. Zu­ma heeft le­vens­red­den­de me­di­cij­nen voor ie­der­een be­reik­baar ge­maakt. Zuid-Afri­ka telt naar schat­ting vijf mil­joen men­sen die met hiv zijn ge­ïn­fec­teerd, meer dan waar ook ter we­reld.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.