Noord-Ko­rea rouwt drie da­gen om Fidel Castro

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOORD-KO­REA - Noor­dKo­rea heeft een na­ti­o­na­le rouw­pe­ri­o­de van drie da­gen af­ge­kon­digd van­we­ge het overlijden van de Cu­baan­se dic­ta­tor Fidel Castro. Noor­dKo­rea be­schouw­de Castro als een be­lang­rij­ke bond­ge­noot te­gen de Ver­e­nig­de Sta­ten. Al­le vlag­gen in het land moe­ten de ko­men­de drie da­gen half­stok wor­den ge­han­gen om Castro te eren. Het is vol­gens pers­bu­reau AP de eer­ste maal in twaalf jaar dat Noord-Ko­rea een bui­ten­land­se lei­der op de­ze ma­nier her­denkt. De laat­ste maal dat dit ge­beur­de was na de dood van de Pa­les­tijn­se lei­der Yas­ser Ara­fat in 2004. Oud-pre­si­dent Fidel Castro over­leed vrij­dag­avond (lo­ka­le tijd) op 90-ja­ri­ge leef­tijd. Cu­ba heeft zelf ne­gen da­gen van na­ti­o­na­le rouw af­ge­kon­digd. On­der Castro werd Cu­ba om­ge­vormd tot com­mu­nis­ti­sche staat. De ge­zond­heid van het oud-staats­hoofd was al ja­ren broos. Hij werd in 2008 als pre­si­dent op­ge­volgd door zijn broer Raúl. Op zon­dag 4 de­cem­ber wordt Castro her­dacht tij­dens een gro­te her­den­kings­plech­tig­heid in San­tia­go de Cu­ba. Ook de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin heeft maan­dag of­fi­ci­eel zijn me­de­le­ven be­tuigd aan Cu­ba voor het overlijden van Castro. Poe­tin zal ech­ter de be­gra­fe­nis van Castro niet bij­wo­nen; hij heeft een druk­ke agen­da, zo liet het Krem­lin gis­te­ren we­ten. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.