Vier ar­res­ta­ties in Span­je gel­inkt aan aan­sla­gen Parijs

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - In Span­je zijn gis­te­ren vier ver­dach­ten aan­ge­hou­den die be­trok­ken zou­den zijn bij het net­werk dat ver­schei­de­ne da­ders van de ter­reur in Parijs naar Eu­ro­pa heeft ge­smok­keld. Het gaat om de ter­ro­ris­ten die zich eind vo­rig jaar als vluch­te­lin­gen voor­de­den en via het Griek­se ei­land Leros zijn ge­gaan.

Vol­gens de Spaan­se au­to­ri­tei­ten ston­den de op­ge­pak­te ver­dach­ten in con­tact met één van de val­se vluch­te­lin­gen die op 10 de­cem­ber 2015 in een asiel­zoe­kers­cen­trum in het Oos­ten­rijk­se Salz­burg zijn ge­ar­res­teerd. Ver­on­der­steld wordt dat die twee - de Al­ge­rijn Adel Had­da­di en de Pa­k­i­s­taan Mu­ham­mad Us­man - aan het bloed­bad in Parijs moesten deel­ne­men, maar te laat zijn aan­ge­ko­men om­dat de Griek­se grens­wacht hen een tijd­je vast­ge­hou­den had. De con­tac­ten tus­sen de Spaan­se ar­res­tan­ten en het duo de­den zich zo­wel vóór als na de aan­sla­gen voor. Over de iden­ti­teit van de nieu­we ver­dach­ten is er nog niets be­kend­ge­maakt. Twee van de ar­res­ta­ties von­den plaats na­bij de noord­wes­te­lij­ke Spaan­se stad La Cor­u­ña en de twee an­de­re in de buurt van het zui­de­lij­ke Al­mería.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.