Sy­risch le­ger splitst Oost-Alep­po in twee­ën in groot­scha­lig of­fen­sief

Times of Suriname - - BUITENLAND - Bur­gers die de wij­ken in Oost Alep­po zijn ont­vlucht wor­den ont­van­gen door de YPG in de na­bu­ri­ge Şêx Me­q­sud. (Map of Sy­ri­an Ci­vil war/ Glo­bal con­flict in Sy­ria - li­veu­amap.)

SYRIE - Het Sy­ri­sche le­ger heeft gis­te­ren de stra­te­gi­sche wijk Sak­hour in Alep­po ver­o­verd. Daar­mee is de oos­te­lij­ke en­cla­ve in twee­ën ge­splitst. Re­bel­len zijn de af­ge­lo­pen da­gen ze­ker een­der­de van hun grond­ge­bied kwijt­ge­raakt, meld­de het Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten, dat zich ba­seert op lo­ka­le bron­nen. De Sy­ri­sche staats­te­le­vi­sie toon­de beel­den van mi­li­tai­ren die be­zig zijn met het rui­men van mij­nen in Sak­hour. Ook de wij­ken Hay­da­riya en Sheikh Kho­dr zijn gis­te­ren door het Sy­ri­sche le­ger in­ge­no­men. Koer­di­sche troe­pen ver­o­ver­den de wijk Sheikh Fa­res. De Koer­den vech­ten niet open­lijk aan de kant van de re­ge­rings­troe­pen, maar de op­po­si­tie be­schouwt hen als te­gen­stan­ders in het of­fen­sief om Alep­po.

Dui­zen­den bur­gers heb­ben de be­le­ger­de oos­te­lij­ke en­cla­ve van Alep­po in­mid­dels ver­la­ten. Het is on­dui­de­lijk om hoe­veel men­sen het pre­cies gaat: het Ob­ser­va­to­ri­um spreekt van 10 dui­zend in­wo­ners die naar het wes­ten en noor­den van de stad zijn ge­vlucht. Sy­ri­sche staats­me­dia be­rich­ten over 1.500 bur­gers en Rus­land over 2.500. Vol­gens een bron bin­nen de Koer­di­sche par­tij PYD zijn tus­sen de zes- en tien­dui­zend bur­gers naar het dis­trict Sheikh Maqs­oud ge­vlucht, dat on­der con­tro­le van de Koer­den valt. Via een cor­ri­dor kun­nen strij­ders bo­ven­dien de stad ver­la­ten, meldt een re­ge­rings­strij­der aan pers­bu­reau Reu­ters.

Alep­po, de twee­de stad van Sy­rië, is sinds 2012 op­ge­deeld in re­ge­rings- en op­po­si­tie­ge­bied. De af­ge­lo­pen twee we­ken is het le­ger met hulp van de Rus­sen en de Li­ba­ne­se mi­li­tie Hez­bol­lah be­zig met een groot of­fen­sief om de re­bel­len tot over­ga­ve te dwin­gen. Er wor­den aan­hou­dend lucht­aan­val­len uit­ge­voerd en de re­bel­len wor­den steeds meer in het nauw ge­dre­ven. Vol­gens het Ob­ser­va­to­ri­um zijn bij het of­fen­sief ten min­ste 225 bur­gers om het le­ven ge­ko­men. Ish­mael, een vrij­wil­li­ger bij de or­ga­ni­sa­tie Wit­te Hel­men, zegt te­gen de BBC dat zon­dag ‘de erg­ste dag ooit’ was in Alep­po, ‘van­we­ge de bom­men’. “Ik ben bang, echt heel bang, voor wat er gaat ge­beu­ren.”

Er wo­nen naar schat­ting nog zo’n 250 dui­zend men­sen in de oos­te­lij­ke wij­ken van Alep­po, on­der wie zo’n 100 dui­zend kin­de­ren. Vol­gens in­wo­ners is er een groot ge­brek aan ba­sis­voor­zie­nin­gen, zo­als voed­sel, wa­ter, elek­tri­ci­teit en ge­nees­mid­de­len. De hulp­or­ga­ni­sa­tie Art­sen Zon­der Gren­zen meldt dat acht van de ne­gen zie­ken­hui­zen in het be­zet­te deel van de stad niet meer func­ti­o­ne­ren. De or­ga­ni­sa­tie heeft het con­tact ver­lo­ren met het eni­ge over­ge­ble­ven zie­ken­huis.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.