Do­nald Trump be­schul­digt sta­ten van ver­kie­zings­frau­de

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump be­schul­digt de sta­ten Vir­gi­nia, New Hamp­shi­re en Ca­li­for­nië van “se­ri­eu­ze ver­kie­zings­frau­de”. Ook zegt de aan­ko­men­de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent dat mil­joe­nen Ame­ri­ka­nen il­le­gaal een stem uit­brach­ten.

Op Twit­ter uit­te Trump zon­dag­nacht zijn on­ge­noe­gen over de gang van za­ken tij­dens de ver­kie­zin­gen, die hij won van Hil­la­ry Clin­ton. Trump won ech­ter niet de po­pu­lar vo­te, het mees­te ab­so­lu­te aan­tal stem­men, maar zegt dat dit wel het ge­val zou zijn ge­weest in­dien mil­joe­nen stem­men die vol­gens hem il­le­gaal wer­den uit­ge­bracht niet wor­den mee­ge­re­kend.

Het is niet dui­de­lijk op wie Trump exact doelt. Ook in zijn be­schul­di­gin­gen aan de drie sta­ten, waar Hil­la­ry Clin­ton de mees­te stem­men kreeg, geeft hij geen ver­de­re uit­leg. On­der­zoe­kers heb­ben tot nu toe geen be­wijs ge­von­den voor de groot­scha­li­ge ver­kie­zings­frau­de waar Trump op doelt. Trump noemt de frau­de een se­ri­eus pro­bleem en vraagt zich af waar­om me­dia hier niet over schrij­ven.

Trump re­a­geert met zijn tweet op de vraag van de staat Wis­con­sin, waar de groe­ne par­tij op­riep tot een her­tel­ling van de stem­men. In die staat kreeg Trump een klei­ne meer­der­heid van de stem­men. Eer­der noem­de hij de her­tel­ling be­la­che­lijk. Het cam­pag­ne­team van Hil­la­ry Clin­ton liet eer­der we­ten te wil­len mee­wer­ken aan een her­tel­ling.

Nu in de Ver­e­nig­de Sta­ten nog steeds stem­men wor­den ge­teld, blijkt dat de voor­sprong van Clin­ton in het ab­so­lu­te aan­tal stem­men is op­ge­lo­pen tot zo’n twee mil­joen stem­men. Eer­der was nog spra­ke van een ver­schil van een paar dui­zend stem­men. Dit ver­an­dert ech­ter niets aan de uit­slag van de ver­kie­zin­gen, om­dat Do­nald Trump de mees­te kies­man­nen ach­ter zich heeft staan. Ook een her­tel­ling zal dit naar ver­wach­ting niet ver­an­de­ren. Op 19 de­cem­ber ma­ken de kies­man­nen de uit­slag of­fi­ci­eel be­kend.

(NU.nl)

De an­ti –Trump de­mon­stran­ten. Zij zien Trump niet als hun vol­gen­de pre­si­dent. (KTLA.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.