Fran­çois Fil­lon wint ver­kie­zin­gen Fran­se Re­pu­bli­kei­nen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Fran­çois Fil­lon wordt pre­si­dents­kan­di­daat na­mens de Fran­se Re­pu­bli­kei­nen. Hij ver­sloeg Alain Jup­pé ook in de twee­de ron­de van de Re­pu­bli­kein­se voor­ver­kie­zin­gen.

De 71-ja­ri­ge Jup­pé heeft zon­dag zijn ver­lies toe­ge­ge­ven en ge­zegd Fil­lon te steu­nen in de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in Frank­rijk vol­gend jaar. Hij wacht­te de of­fi­ci­ë­le uit­slag niet af, maar na het tel­len van 60 pro­cent van de stem­men bleek dat Fil­lon een com­for­ta­be­le meer­der­heid zou ha­len. Eer­der viel oud-pre­si­dent Ni­co­las Sar­ko­zy al af. Fil­lon was pre­mier on­der Sar­ko­zy, van 2007 tot 2012.

Fil­lon leek aan­van­ke­lijk in pei­lin­gen geen gro­te kans te ma­ken, maar hij won een week ge­le­den ver­ras­send met 44 pro­cent van de stem­men in de eer­ste ron­de van de Re­pu­bli­kein­se voor­ver­kie­zin­gen. De 62-ja­ri­ge Fil­lon pre­sen­teert zich­zelf als de kan­di­daat die Frank­rijk in eco­no­misch op­zicht wil her­vor­men met stren­ge maat­re­ge­len. Hij wil ze­ker een half mil­joen over­heids­ba­nen schrap­pen en de macht van vak­bon­den in­per­ken.

Fil­lon is vol­gens het ver­kie­zings­blog van Le Fi­ga­ro klaar voor de strijd en wordt ook kans­rijk ge­acht. “De­ze ze­ge is ge­ba­seerd op over­tui­ging. Mijn aan­pak werd be­gre­pen”, zei Fil­lon. “Frank­rijk voelt niets voor af­kop­pe­ling, wil de waar­heid en ver­wacht da­den. De af­ge­lo­pen vijf ja­ren wa­ren pa­the­tisch. Daar moet een eind aan wor­den ge­maakt en we gaan dat doen op een ma­nier die in geen der­tig jaar is ver­toond”, al­dus Fil­lon, die Jup­pé be­dank­te voor diens steun. Hij had ook lo­ven­de woor­den voor oud-pre­si­dent Ni­co­las Sar­ko­zy, die een nieu­we ambts­ter­mijn na­mens LR am­bi­eer­de maar al in de eer­ste ron­de af­viel. Op ba­sis van de hui­di­ge stand van za­ken lijkt ‘links’ het vol­gend jaar zon­der kans­rij­ke kan­di­daat te moe­ten stel­len. Aan­ge­no­men wordt dat in de slot­ron­de van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in mei de po­pu­list Ma­ri­ne Le Pen het op­neemt te­gen Fil­lon. De eer­ste ron­de van de Fran­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen vindt plaats op 23 april 2017. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.