An­droid- en iOS-apps

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De com­pleet ver­nieuw­de ver­sie van één van de po­pu­lair­ste fo­to-be­wer­kings-apps voor iOS. Met Fa­ce­tu­ne zet je sel­fies com­pleet naar je hand. Ont­wik­ke­laar Lightricks geeft een he­le reeks aan bij­zon­der krach­ti­ge be­wer­kingstools waar­mee je van een door­snee sel­fie een he­le ge­lik­te por­tret­fo­to maakt.

Dat kan au­to­ma­tisch met één tap, maar je kan ook hand­ma­tig bij­voor­beeld on­ef­fen­he­den in het ge­zicht ver­wij­de­ren of sterk ver­min­de­ren, tan­den wit­ter ma­ken, je ogen gro­ter ma­ken of de vorm van je kin ver­an­de­ren. Het is zelfs mo­ge­lijk om de be­lich­ting to­taal te ver­an­de­ren. Met kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie en 3D-mo­del­len is het zelfs mo­ge­lijk om al voor­dat je sel­fie maakt te zien krijgt wat het eind­re­sul­taat is. Zo zie je bij­voor­beeld hoe je er­uit zou zien met een he­le an­de­re neus. De be­wer­kin­gen zijn in prin­ci­pe al­le­maal vrij sub­tiel en ogen na­tuur­lijk, en met een ver­ge­lij­kings­knop on­der­in beeld kun je steeds zien hoe het ver­schilt met de ori­gi­ne­le fo­to. Na­tuur­lijk kun je ook vol­le­dig door­slaan en een eind­re­sul­taat ma­ken dat bij­na niet meer op het ori­gi­ne­le lijkt. Wie zich wel­eens heeft zit­ten ver­ve­len ach­ter een com­pu­ter op werk of school, zo één waar je zelf niks op mag in­stal­le­ren, weet dat Pa­ti­en­ce een red­ding kan zijn. Een suf ogend kaart­spel waar je voor je het weet toch zo een les­uur mee vult of de tijd tot de lunch mee vol maakt. Daar­door ga je zo’n spel­le­tje toch koes­te­ren. Goed nieuws voor die men­sen: Pa­ti­en­ce is er nu ook voor An­droid en iOS. En het oogt en werkt pre­cies zo­als je ge­wend bent: een spel kaar­ten ligt op­ge­steld op een groen kleed en je moet op­een­vol­gen­de rij­en kaar­ten om en om in kleur op­stel­len. Daar­bij wor­den tou­chs­creens goed ge­bruikt, waar­bij je de kaar­ten zo­wel kan aan­tik­ken als sle­pen om het kaart­spel op te los­sen. De Mi­cro­soft So­li­tai­re Col­lec­ti­on biedt naast de klas­sie­ke pa­ti­en­ce-ver­sie Klon­di­ke ook speel­mo­di Spi­der, FreeCell, Py­ramid en TriPeaks. Spe­lers kun­nen in­log­gen met een Xbox Li­ve­ac­count en zo hun sco­re ver­ge­lij­ken met an­de­re spe­lers. Pa­ti­en­ce is gratis met advertenties, voor 1,99 eu­ro per maand kun­nen spe­lers die advertenties uit­scha­ke­len en ze krij­gen ex­tra be­lo­nin­gen voor da­ge­lijk­se uit­da­gin­gen die het spel biedt. Het fijnste is dat ook de ou­de ver­trouw­de ani­ma­ties bij het op­los­sen van een spel nog steeds aan­we­zig zijn. Met de­ze op­ge­poets­te ver­sie van de zeer po­si­tief ont­van­gen Bio­wa­re-game uit 2005 haal je voor een tien­tje uren speel­ple­zier bin­nen. Zo­als we van Mass Ef­fect- en Dra­gon Age-ma­ker Bio­wa­re ge­wend zijn is ook Ja­de Em­pi­re een uit­ge­brei­de RPG met een sterk ver­haal, uit­ge­werk­te we­reld, veel quests en een diep­gaand dia­loog­sys­teem.

De game speelt zich af in een we­reld die sterk is bein­vloed door Chi­ne­se my­tho­lo­gie en dat le­vert bij­zon­der mooie plaat­jes op. Ze­ker op­ge­poetst door­staat Ja­de Em­pi­re de tand des tijd uit­ste­kend, en be­geef je in prach­ti­ge om­ge­vin­gen vol bloe­sem­bo­men en ste­den vol lam­pi­on­nen. Zo­als wel va­ker in Bio­wa­re-ga­mes ben je re­de­lijk vrij in het pad dat je kiest en de aan­pak die je ge­bruikt; wil je goed zijn of juist kwaad­aar­dig? Je volgt het pad van een wees­kind dat door een vecht­sport­mees­ter is op­ge­leid. Maar de mees­ter komt in de pro­ble­men en het is aan de spe­ler om ‘m te hulp te schie­ten.

Het vecht­sys­teem is re­al ti­me, dus je hoeft niet op je beurt te wach­ten zo­als in som­mi­ge RPG’s het ge­val is. Dat werkt mo­biel best wel aar­dig, al moet je even oe­fe­nen om het uit­ge­brei­de vecht­sys­teem zon­der fy­sie­ke knop­pen he­le­maal on­der de knie te krij­gen. Ge­luk­kig biedt de game ook on­der­steu­ning voor con­trol­lers. Ja­de Em­pi­re biedt naar schat­ting zo’n 40 uur ga­me­play.

(NU.nl/fo­to: An­droid

Aut­ho­ri­ty)

Ap­ple zou vol­gend jaar drie in plaats van twee nieu­we iPho­nes wil­len in­tro­du­ce­ren, al­le­maal met een gla­zen ach­ter­kant. Daar zou naast de hui­di­ge for­ma­ten van 4,7 en 5,5 inch, een mo­del van 5 inch bij moe­ten ko­men. Ook is het mo­ge­lijk dat het geen ver­sie van 5 inch wordt, maar een ver­sie van 5,8 inch met een OLED-scherm. Een OLED­scherm biedt die­pe­re zwart­waar­den, om­dat al­leen de­len van het scherm licht ge­ven. Hier­door kan bij­voor­beeld de

Fa­ce­tu­ne 2

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.