IPho­ne 8: Al­le ge­ruch­ten over de nieu­we iPho­ne op een rij

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Het is in 2017 pre­cies 10 jaar ge­le­den dat de eer­ste iPho­ne ge­pre­sen­teerd werd. De ver­wach­ting is dat Ap­ple daar­om al­les uit de kast gaat ha­len voor de iPho­ne 8.

Ap­ple zou de iPho­ne vol­gend jaar wil­len voor­zien van rand­lo­ze scher­men. Daar­door zou de te­le­foon even groot kun­nen blij­ven, maar wel een gro­ter scherm heb­ben. Dat komt door­dat de ran­den naast het scherm dan ach­ter­we­ge kun­nen blij­ven. tijd op een te­le­foon lang­du­rig wor­den ge­toond, zon­der dat dit bui­ten­spo­rig veel stroom ver­bruikt.

De ver­meen­de gla­zen be­hui­zing van de iPho­ne 8 wordt ge­bruikt zo­dat het toe­stel een draad­lo­ze op­la­der kan be­vat­ten. Het glas zou de draad­lo­ze op­laad­fre­quen­ties be­ter door­la­ten dan een me­ta­len al­ter­na­tief. Het is nog niet ze­ker of al­le nieu­we iPho­nes in 2017 van een draad­lo­ze op­la­der wor­den voor­zien. Mo­ge­lijk zal de tech­no­lo­gie al­leen bij één van de duur­de­re mo­del­len wor­den toe­ge­voegd, waar­na al­le iPho­nes in 2018 een draad­lo­ze op­la­der krij­gen.

Ap­ple en LG In­no­tek zou­den voor de iPho­ne 8 sa­men wer­ken aan een ca­me­ra die in 3D kan op­ne­men. Het is on­dui­de­lijk waar Ap­ple de ca­me­ra pre­cies voor zal ge­brui­ken. Mo­ge­lijk is de dub­be­le lens­ca­me­ra be­doeld voor de por­tret­mo­dus die ook al in de iPho­ne 7 Plus zit en diep­te ge­bruikt om een on­der­werp van de ach­ter­grond los te trek­ken. Door de mo­du­le te ver­klei­nen, zou een klei­ne­re iPho­ne de dub­be­le ca­me­ra hier­voor kun­nen ge­brui­ken.

(NU.nl/fo­to: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.