Krijgt

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

zich een ruim­te­rei­zi­ger wa­nen in een we­reld van een haast on­ein­dig aan­tal ster­ren­stel­sels, pla­ne­ten en we­zens. Het uni­ver­sum werd met een al­go­rit­me ge­cre­ëerd, waar­door de pro­gram­meurs zelf ook niet we­ten wat er al­le­maal in de game zit. De ver­wach­tin­gen voor de game wa­ren hoog­ge­span­nen, zo had­den vol­gens da­ta­si­te SteamS­py al 100.000 men­sen het spel aan­ge­schaft op de dag dat het uit­kwam. Na de lan­ce­ring in au­gus­tus was er naast lof ook veel kri­tiek over het spel. Zo zou­den de pla­ne­ten re­pe­ti­tief aan­voe­len en was het spel meer ge­richt op han­del dan op we­rel­den ont­dek­ken. Het bleek daar­naast niet mo­ge­lijk te zijn om an­de­re spe­lers te­gen te ko­men.

Op de web­si­te heeft Hel­lo Ga­mes zich on­langs voor het eerst uit­ge­la­ten over de kri­tiek. De ma­kers noem­den de dis­cus­sie rond het spel in­tens en dra­ma­tisch. “We zijn tot dus­ver stil ge­weest, maar we luis­te­ren ook en blij­ven fo­cus­sen op het ver­be­te­ren van de game waar ons team zo van houdt en ge­pas­si­o­neerd over is.” Vol­gens de ma­kers is de­ze up­da­te de eer­ste stap in een lan­ge­re reis.

(NU.nl/fo­to: Du­alShoc­kers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.