LG G6 krijgt iris­scan­ner en ver­vang­ba­re bat­te­rij

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De LG G6, het vol­gen­de vlag­gen­schip van de ZuidKo­re­aan­se smartpho­ne­ma­ker, krijgt mo­ge­lijk een iris­scan­ner om het toe­stel te ont­gren­de­len.

The Ko­rea Herald meldt dat LG on­langs een smartpho­ne­mo­du­le heeft ont­huld die als ca­me­ra en als iris­scan­ner dient. Bron­nen in de in­du­strie ver­wach­ten dat de­ze mo­du­le in de G6 zal wor­den ver­werkt. Dit jaar werd ook de Ga­laxy No­te 7 van Sams­ung al voor­zien van een iris­scan­ner. Die smartpho­ne werd ech­ter te­rug­ge­roe­pen van­we­ge ac­cu­pro­ble­men. De G5, die vo­rig jaar ver­scheen, had een mo­du­lair ont­werp, waar­bij de ac­cu kon wor­den uit­ge­scho­ven en ver­van­gen. Ook kon­den er nieu­we func­ties aan de on­der­kant van het toe­stel wor­den toe­ge­voegd. De nieu­wig­heid was op­val­lend, maar le­ver­de geen ver­koop­suc­ces op.

Het is on­dui­de­lijk of dit mo­du­lai­re ont­werp vol­gend jaar op­nieuw wordt ge­bruikt in de G6. Vol­gens eer­de­re ge­ruch­ten twij­fel­de LG daar nog over. The Ko­rea Herald meldt al­leen dat de ac­cu weer ver­wij­der­baar zal zijn, maar het is on­dui­de­lijk of er ook an­de­re mo­du­les kun­nen wor­den in­ge­voegd. De LG G5 werd vo­rig jaar ont­huld tij­dens de smartpho­ne­beurs MWC, in fe­bru­a­ri. Het is niet be­kend of ook de op­vol­ger tij­dens de­ze beurs zal wor­den ge­pre­sen­teerd. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.