Var­ken werd ge­red uit slacht­huis en is nu kun­ste­naar

Times of Suriname - - PANORAMA -

Maak ken­nis met Pig­cas­so, een var­ken dat werd ge­red uit het slacht­huis en nu mis­schien wel het bes­te le­ven­tje heeft van de he­le we­reld. Pig­cas­so woont in Ca­pe Coast, een stad in Gha­na. Ze woont lek­ker aan het wa­ter en mag el­ke dag haar hob­by uit­oe­fe­nen. Nu denk je mis­schien dat het var­ken al­leen maar van mod­der­rol­len houdt, maar dat is he­le­maal niet waar. Pig­cas­so houdt, zo­als haar naam al doet ver­moe­den, heel erg van schil­de­ren. Ze is in haar om­ge­ving zelfs een wa­re ar­tiest. De 200 ki­lo we­gen­de da­me wordt bij­na nooit zon­der kwast in haar mond ge­zien, schrijft Me­tro UK. Ze brengt het groot­ste ge­deel­te van haar da­gen door ach­ter een schil­ders­ezel in de open vel­den van Ca­pe Coast. Dat klinkt als ge­luk­kig en cre­a­tief le­ven­tje. Het var­ken werd naar het slacht­huis ge­bracht toen het nog maar vier we­ken oud was, maar werd daar ge­red door Jo­an­ne Lef­son. De vrouw kon de om­stan­dig­he­den waar­in het dier werd ge­hou­den niet aan­zien en sinds­dien woont Pig­cas­so bij Jo­an­ne in huis. Ze vond het ver­schrik­ke­lijk dat de die­ren in klei­ne hok­jes ge­hou­den wer­den en niet naar bui­ten kon­den, dus vroeg ze de ei­ge­naar of ze een big­ge­tje kon open. Ei­gen­lijk wil­de ze ze al­le­maal mee­ne­men, maar dat ging he­laas niet. Pig­cas­so werd in mei ge­red, vol­gens de plan­ning van het slacht­huis was zij in sep­tem­ber aan de beurt. Jo­an­ne pro­beer­de Pig­cas­so een­maal thuis te ver­ma­ken met ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten. In het be­gin leek ze in­te­res­se te heb­ben in voet­bal, tot­dat ze een verf­kwast op­pak­te. Ge­wa­pend met veel snoep­jes en een trai­nings­me­tho­de die ‘clic­ker trai­ning’ wordt ge­noemd, leer­de Jo­an­ne Pig­cas­so schil­de­ren. Clic­ker trai­ning wordt voor­al ge­bruikt om hon­den nieu­we kunst­jes te le­ren, maar werkt blijk­baar ook bij var­kens. Pig­cas­so kan na­me­lijk schil­de­ren en doopt zelfs zelf de kwast in de verf, voor­dat ze de kleu­ren zorg­vul­dig op het can­vas aan­brengt. Jo­an­ne be­na­drukt dat ze het dier niet dwingt te schil­de­ren, met 200 ki­lo is Pig­cas­so toch echt de baas in huis. Ze schil­dert wan­neer zij dat wil en dat is heel erg vaak. (Me­tro­ti­me/ Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.