Weet­jes - Weet­jes - Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1937

1987

- Prins Bern­hard botst te Die­men met 160 ki­lo­me­ter per uur op een vracht­wa­gen. Hij raakt zwaar­ge­wond.

- Een Boei­ng 707 van Ko­rean Air ex­plo­deert bo­ven de grens van Thai­land en Bir­ma, waar­bij 115 men­sen om­ko­men. Het be­trof een ter­ro­ris­ti­sche daad van Noord-Ko­rea.

- De Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties be­sluit Pa­les­ti­na te ver­de­len tus­sen Ara­bie­ren en Jo­den.

- Ro­bert McNa­ma­ra kon­digt aan dat hij zal ver­trek­ken als mi­nis­ter van De­fen­sie, en pre­si­dent van de We­reld­bank zal wor­den. Dit is het ge­volg van zijn ad­vies aan pre­si­dent Lyn­don B Jo­hn­son eer­der die maand, om het aan­tal troe­pen in Viet­nam te be­vrie­zen, het bom­bar­de­ren te be­ëin­di­gen, en het vech­ten aan Zuid-Viet­nam over te la­ten.

- Tho­mas Edi­son de­mon­streert voor het eerst zijn fo­no­graaf.

- In een brief aan Paul Al­len ge­bruikt Bill Ga­tes voor het eerst de naam Mi­cro-soft (voor mi­cro­com­pu­ter soft­wa­re).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.