Po­li­tie haalt 11-ja­ri­ge au­to­mo­bi­list van snel­weg

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ca­na­de­se po­li­tie heeft in de pro­vin­cie On­ta­rio een 11-ja­ri­ge jon­gen van de snel­weg ge­haald die de au­to van zijn ou­ders had mee­ge­no­men na het spe­len van een vi­deo­spel­le­tje waar­in hij au­to­reed. De pro­vin­ci­a­le po­li­tie van On­ta­rio kreeg za­ter­dag­avond een mel­ding van een au­to­mo­bi­list die steeds van rij­ba­nen wis­sel­de en veel te lang­zaam reed op de snel­weg, meldt Tor­on­to Star. Toen de po­li­tie de au­to in de ga­ten kreeg, leek die de snel­weg af te rij­den, maar uit­ein­de­lijk ging hij de snel­weg weer op waar hij dit keer veel te hard reed. Toen agen­ten de au­to stop­ten, ont­dek­ten ze dat een 11-ja­ri­ge jon­gen ach­ter het stuur zat. De jon­gen ver­klaar­de dat hij het po­pu­lai­re com­pu­ter­spel Grand Theft Au­to (GTA) had ge­speeld, waar­in on­der meer met au­to’s ge­re­den kan wor­den bij het uit­voe­ren van mis­sies. Hij had daar­na de au­to van zijn ou­ders mee­ge­no­men om­dat hij wil­de voe­len hoe het was om echt au­to te rij­den. “GTA is niet de ma­nier om te le­ren rij­den”, zegt een woord­voer­der van de pro­vin­ci­a­le po­li­tie op Pe­ri­sco­pe. “Zelfs als je denkt dat je een goe­de au­to­mo­bi­list bent bij het spe­len van GTA, dan is het als­nog geen goed idee.” Hij ein­digt zijn ver­haal met de me­de­de­ling dat 11-ja­ri­ge au­to­mo­bi­lis­ten niet wel­kom zijn op de snel­weg. (Nu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.