Bou­ter­se woont uit­vaart­ce­re­mo­nie ‘El Co­man­dan­te Cas­tro’ bij

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se is dins­dag­och­tend ver­trok­ken naar Cu­ba voor het bij­wo­nen van de uit­vaart­ce­re­mo­nie van de over­le­den oud-pre­si­dent Fi­del Cas­tro. De uit­vaart­ce­re­mo­nie vindt plaats in Ha­va­na, de hoofd­stad van Cu­ba.

Vol­gens een pers­be­richt van het Ka­bi­net van de Pre­si­dent is Bou­ter­se met een 8-man ster­ke de­le­ga­tie naar het Spaans­spre­ken­de ei­land ver­trok­ken. Di­ver­se re­ge­rings­lei­ders van ver­schil­len­de lan­den zul­len de­ze ce­re­mo­nie ter na­ge­dach­te­nis van ‘EI Co­man­dan­te Cas­tro’ bij­wo­nen. De be­te­ke­nis van het lei­der­schap van Cas­tro voor de we­reld in het al­ge­meen, en in het bij­zon­der voor Cu­ba en de ZuidA­me­ri­kaan­se re­gio no­pen pre­si­dent Bou­ter­se om per­soon­lijk de con­do­le­an­ces na­mens de re­ge­ring en het volk van Su­ri­na­me over te bren­gen aan de Cu­baan­se pre­si­dent, Raul Cas­tro en het trot­se Cu­baan­se volk.

In Ha­van­na zal pre­si­dent Bou­ter­se ook en­ke­le bi­la­te­ra­le ge­sprek­ken voe­ren met an­de­re re­ge­rings­lei­ders. Mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën maakt ook deel uit van de de­le­ga­tie. Een re­ge­rings­vlieg­tuig van de Bo­li­va­ri­aan­se Re­pu­bliek Ve­ne­zu­e­la zal de Su­ri­naam­se de­le­ga­tie op onze in­ter­na­ti­o­na­le lucht­ha­ven Johan Adolf Pen­gel, op­ha­len. Pre­si­dent Bou­ter­se keert van­daag met dit­zelf­de toe­stel te­rug naar Su­ri­na­me. On­der­tus­sen heeft de am­bas­sa­de van de Re­pu­bliek Cu­ba sinds maan­dag een con­do­le­an­ce­re­gis­ter ge­o­pend voor zij die een laat­ste eer wil­len be­wij­zen aan de over­le­den Cu­baan­se lei­der. Het re­gis­ter ligt voor het in­te­ke­nen in het ge­bouw van de am­bas­sa­de aan de Bro­ko­p­on­dolaan 4. Het in­te­ke­nen kan tot en met za­ter­dag van 09.00-12.00 uur en in de mid­dag van 15.00 uur-18.00 uur. Op zon­dag 4 de­cem­ber kan dit van 10.00 uur -12.00 uur.

De voor­ma­li­ge

Cu­baan­se lei­der over­leed vo­ri­ge week vrij­dag op 90-ja­ri­ge leef­tijd en werd een dag daar­na ge­cre­meerd. Cu­ba heeft ne­gen da­gen van na­ti­o­na­le rouw af­ge­kon­digd na het over­lij­den van Cas­tro, die mi­nis­ter-pre­si­dent van Cu­ba was van 1959 tot 1976. Aan­slui­tend be­kleed­de hij de func­tie van pre­si­dent van 1976 tot 2008. De ge­zond­heid van het oud-staats­hoofd was al ja­ren broos. Hij werd in 2008 als pre­si­dent op­ge­volgd door zijn broer Raúl. Zon­dag wordt Cas­tro her­dacht tij­dens een gro­te her­den­kings­plech­tig­heid in San­tia­go de Cu­ba.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.