8 De­cem­ber­straf­pro­ces uit­ge­steld Pre­si­dent krijgs­raad ziek

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Het 8 De­cem­ber­straf­pro­ces vindt van­daag geen voort­gang we­gens ziek­te van de pre­si­dent van de krijgs­raad, Cyn­thia Val­stein-Mont­nor. Ir­vin Kan­hai, ad­vo­caat van hoofd­ver­dach­te De­si Bou­ter­se, zegt aan de krant dat hij gis­te­ren het be­richt heeft ont­van­gen dat de zaak op 30 ja­nu­a­ri wordt voort­ge­zet. In het be­richt staat dat een van de rech­ters die de zaak be­han­delt, ziek is. De krant ver­neemt dat het om de pre­si­dent van de krijgs­raad gaat.

Op 30 ja­nu­a­ri zal er een be­slis­sing wor­den ge­no­men of het pro­ces voor al­tijd wordt stop­ge­zet of voort­ge­zet. Su­nil Oem­raw­singh, voor­zit­ter van de Stich­ting 8 de­cem­ber 1982, te­vens een van de na­be­staan­den, zegt aan de krant dat de na­be­staan­den be­grij­pen dat het om een ge­val van ziek­te gaat. Vol­gens hem blijft het ech­ter voor de na­be­staan­den een pijn­lij­ke zaak dat van­we­ge al­ler­lei te­gen­wer­kin­gen de be­han­de­ling van de zaak niet wordt voort­ge­zet. “We ho­pen dat de zaak in ja­nu­a­ri wel door­gaat.” Vol­gens hem is het standpunt van de Stich­ting 8 de­cem­ber 1982 dat de re­so­lu­tie van de re­ge­ring geen en­ke­le in­vloed kan heb­ben op het ver­loop van het straf­pro­ces en de straf­za­ken ge­woon voort­gang moe­ten vin­den. “Op 30 ja­nu­a­ri zal daar­over ho­pe­lijk dui­de­lijk­heid ont­staan. Ui­ter­aard ver­wach­ten wij niets an­ders dan dat de rechts­staat niet zal wij­ken voor in­ti­mi­da­tie, en dat de rech­ters op ba­sis van hun ge­we­ten, wet en recht vrou­we jus­ti­tia zul­len die­nen.” Op 29 ju­ni, een dag voor­dat de straf­zaak zou wor­den voort­ge­zet voor re­qui­si­toir, werd een re­so­lu­tie uit­ge­vaar­digd door pre­si­dent De­si Bou­ter­se waar­in is ver­vat het be­vel aan de pro­cu­reur-ge­ne­raal (pg) om met in acht­ne­ming van ar­ti­kel 148 van de Grond­wet de ver­vol­ging, ca­su quo de ver­de­re ver­vol­ging van ver­dach­ten met be­trek­king tot 7, 8 en 9 de­cem­ber 1982 na­me­lijk het 8 De­cem­ber­pro­ces, te be­ëin­di­gen. Op de zit­ting van 30 ju­ni heeft de au­di­teur-mi­li­tair ver­vol­gens uit­voe­ring ge­ge­ven aan het be­vel van de re­ge­ring. De krijgs­raad schreef ver­vol­gens een nieu­we zit­ting uit voor 5 au­gus­tus om zo­doen­de ook de ad­vo­ca­ten van de ver­dach­ten in de ge­le­gen­heid te stel­len een standpunt ken­baar te ma­ken over de re­so­lu­tie. Op 5 au­gus­tus maak­te de krijgs­raad be­kend dat op 30 november een uit­spraak zou vol­gen over de vraag wel­ke in­vloed de re­so­lu­tie heeft op het ver­de­re ver­loop van de straf­zaak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.