Vlieg­tui­gin­ci­dent op lucht­ha­ven Gu­y­a­na

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

GEORGETOWN - Op het Ched­di Ja­gan In­ter­na­ti­o­nal Air­port (CJIA) kwa­men gis­te­ren twee vlieg­tui­gen in bot­sing met el­kaar. Naar ver­luidt ram­de de rech­ter­vleu­gel van een vlieg­tuig van Ca­rib­bean Air­li­nes (CAL) bij de lan­ding om­streeks half acht ’s mor­gens de staart van een vlieg­tuig van Fly Ja­mai­ca. CAL be­ves­tig­de de be­rich­ten bij di­ver­se me­dia in Gu­y­a­na en gaf te ken­nen dat al­le pas­sa­giers van haar Boei­ng 737800 die be­kend­staat als BW 527 on­ge­deerd zijn.

Al­le vluch­ten op het Ched­di Ja­gan In­ter­na­ti­o­nal Air­port zijn vol­gens Gu­y­a­ne­se me­dia na de bot­sing ver­traagd. “Al­le pas­sa­giers en be­man­nings­le­den stap­ten vei­lig uit het vlieg­tuig. Het toe­stel zal tij­de­lijk aan de grond wor­den ge­hou­den, zo­dat de bij­be­ho­ren­de in­spec­ties, pro­ce­du­res en een on­der­zoek plaats kun­nen vin­den”, schrijft CAL in een pers­be­richt. Al­le vluch­ten van CAL en Fly Ja­mai­ca wer­den na het in­ci­dent ge­an­nu­leerd.

De Gu­y­a­na Ci­vil Avi­a­ti­on Aut­ho­ri­ty (GCAA) is al be­gon­nen met het on­der­zoek. GCAA-di­rec­teur Eg­bert Field zei aan De­me­ra­ra Wa­ves On Li­ne News dat de uit­laat voor de Auxi­li­a­ry Po­wer Unit (APU) in het staart­ge­deel­te van het vlieg­tuig van Fly Ja­mai­ca werd ge­raakt tij­dens de bot­sing. “Ik weet nog niet hoe­veel scha­de is aan­ge­richt en wacht op de re­sul­ta­ten van het on­der­zoek”, zegt Field die ook te ken­nen gaf dat bei­de vlieg­tui­gen in Gu­y­a­na moe­ten blij­ven, tot­dat het on­der­zoek is af­ge­rond. Aan de toe­stel­len moe­ten ook de no­di­ge re­pa­ra­ties ge­daan wor­den, waar­na ze ge­keurd moe­ten wor­den. “Ik heb het on­der­zoeks­team in­mid­dels ge­vraagd om de vlieg­tui­gen pre­cies zo te la­ten, zo­dat we na kun­nen gaan of het ene vlieg­tuig vol­gens de richt­lij­nen was ge­par­keerd en wat ei­gen­lijk fout is ge­gaan.” De Boei­ng 737-800 ver­trok van­uit het Ame­ri­kaan­se JFK In­ter­na­ti­o­nal air­port en had Gu­y­a­na als eind­be­stem­ming. Het toe­stel van Fly Ja­mai­ca land­de een uur voor de Boei­ng 737-800 op CJIA.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.