Trump dreigt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

VSA - Pre­si­dent-elect Do­nald Trump heeft maan­dag ge­dreigd al­le af­spra­ken die het Ame­ri­kaan­se staats­hoofd Barack Oba­ma heeft ge­maakt met Cu­ba te­rug te draai­en. Dit liet Trump in een tweet via twit­ter we­ten.

‘Als Cu­ba niet be­reid is zijn be­vol­king, de Cu­baan­se Ame­ri­ka­nen en de Ver­e­nig­de Sta­ten als land te la­ten pro­fi­te­ren van de deal, dan stopt Trump het ak­koord’, al­dus de aan­ko­men­de pre­si­dent. De nor­ma­li­se­ring van de be­trek­kin­gen tus­sen de VS en Cu­ba is in gang ge­zet door de re­ge­ring van de hui­di­ge pre­si­dent, Barack Oba­ma. Tij­dens de uit­vaart van Nel­son Man­de­la in 2013 schud­den Oba­ma en Raul Cas­tro el­kaar de hand, het be­gin van een nieu­we re­la­tie. On­der meer het Ame­ri­kaan­se han­dels­em­bar­go is ver­soe­peld, er zijn we­der­zijd­se am­bas­sa­des ge­o­pend, Ame­ri­kaan­se in­ves­te­rin­gen in Cu­ba zijn weer mo­ge­lijk en de­zer da­gen is er de eer­ste lijn­vlucht tus­sen Mi­a­mi in Flo­ri­da en Ha­va­na.

(CNN/De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.