Stra­feis te­gen ex-mi­nis­ter Gilds in ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Du­bois zegt dat het Hof van Jus­ti­tie de­ze zaak op­nieuw heeft be­han­deld. De dag­vaar­ding is ge­toetst en de zaak staat voor het hou­den van re­qui­si­toir door het Open­baar Mi­nis­te­rie. Hij ver­wacht dat de ver­de­di­ging, na­dat de stra­feis is ge­pre­sen­teerd, iet­wat tijd zal krij­gen om de pleidooi voor te be­rei­den. Gilds wordt ver­dacht van over­tre­ding van de Wet Mo­ney Laun­de­ring en dat hij heeft ge­pro­beerd in­vloed uit te oe­fe­nen op een ge­tui­ge. Hij ont­kent zich aan bei­de straf­ba­re fei­ten schul­dig te heb­ben ge­maakt. Vol­gens de ex-mi­nis­ter heeft hij nim­mer geld aan­ge­no­men van een an­der om dat te ge­brui­ken voor wit­was­prak­tij­ken. Ook be­weert hij geen in­vloed te heb­ben aan­ge­wend om an­de­ren geld te la­ten wit­was­sen. Er is wel een ar­chi­tect thuis bij Gilds be­taald, maar Gilds wist niet van te­vo­ren over de­ze be­ta­ling. De ar­chi­tect was thuis bij Gilds om een pro­bleem te be­kij­ken. Toen de­ge­ne die moest be­ta­len dit wist, stem­de hij met de ar­chi­tect af om het geld voor hem thuis bij de ex-mi­nis­ter te bren­gen. Gilds kent bei­de man­nen, maar was niet van te­vo­ren op de hoog­te van de be­ta­ling.

Du­bois zegt dat het in prin­ci­pe gaat om een af­spraak tus­sen bei­de man­nen bui­ten Gilds om. De kan­ton­rech­ter had Gilds ver­oor­deeld tot een jaar ge­van­ge­nis­straf, waar­na hij ge­lijk ho­ger be­roep aan­te­ken­de. De ver­de­di­ging deed het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling van de man bij het hof, dat het ver­zoek ho­no­reer­de. Gilds heeft twee­der­de van zijn straf uit­ge­ze­ten. Du­bois zegt dat de ver­de­di­ging er­van over­tuigd is dat er niet ge­noeg gron­den zijn om tot een ver­oor­de­ling van de man te ko­men. WJ Van­uit de co­a­li­tie is met af­schuw ge­re­a­geerd op de in­for­ma­tie ver­schaft door de mi­nis­ter. Zij wil geen de­tails kwijt over de on­der­ne­mer. Op­po­si­tie­par­le­men­ta­ri­ër Kris­h­na Ma­t­hoe­ra (VHP) vindt de in­for­ma­tie die is ge­ge­ven door de mi­nis­ter in strijd met de waar­heid. Zij zoekt dit ach­ter de on­er­va­ren­heid die de be­winds­vrouw nog zou kun­nen heb­ben op Jus­ti­tie en Po­li­tie. “Ik had lie­ver dat de mi­nis­ter zich be­ter had la­ten in­for­me­ren dan in­for­ma­tie ge­ven die niet op waar­heid be­rust”, zegt de op­po­si­tie­par­le­men­ta­ri­ër.

Het flit­s­pa­len­pro­ject is vol­gens haar con­form de re­gels uit­ge­voerd mid­dels een open­ba­re aan­be­ste­ding waar­bij het be­drijf In­fi­ni­ty de li­cen­tie kreeg. Zij roept mi­nis­ter Van Dijk-Si­los op om, in­dien de deal niet in het

PA­RA­MA­RI­BO - De straf­zaak te­gen ex-mi­nis­ter Sieg­fried Gilds van Jus­ti­tie en Po­li­tie is gis­te­ren uit­ge­steld. Zijn ad­vo­caat Mur­win Du­bois zegt dat zijn cli­ënt ziek is. Ver­der werd hem ge­meld dat de pre­si­dent van de hof­ka­mer die de zaak be­han­delt, Cyn­thia Val­stein-Mont­nor, heeft la­ten mel­den dat zij ziek is. Gis­te­ren zou de stra­feis wor­den ge­pre­sen­teerd te­gen Gilds, maar dat zal nu in ja­nu­a­ri ge­beu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.