Stich­ting 8 de­cem­ber 1982 staat stil bij 30 jaar Moi­wa­na-moor­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De Stich­ting 8 de­cem­ber 1982 stond gis­te­ren stil bij 30 jaar Moi­wa­na-moor­den, de ru­ï­nes van de qu­a­si re­vo. Voor­zit­ter Su­nil Oem­raw­singh zegt dat tij­dens het ver­hoor in het 8 De­cem­ber­straf­pro­ces een hoog­ge­plaatste mi­li­tai­re of­fi­cier in Boxel ge­tuig­de ‘trots te zijn op het tot in de punt­jes uit­ge­voer­de Moi­wa­na-plan’. De stich­ting geeft aan dat in het von­nis van Moi­wa­na staat dat de 39 aan­we­zi­ge vrou­wen, kin­de­ren en be­jaar­de bur­gers gru­we­lijk van het le­ven wer­den be­roofd. Het plan is met op­zet en na kalm be­raad en rus­tig over­leg uit­ge­voerd.

De stich­ting meldt dat 30 jaar na die sys­te­ma­ti­sche moord­par­tij de ma­te­ri­ë­le en func­ti­o­ne­le da­ders nog steeds vrij en on­be­straft rond­lo­pen, on­danks de ver­oor­de­ling op 15 ju­ni 2005 van het In­ter-Ame­ri­kaans Hof voor de Rech­ten van de Mens tot on­der­zoek en ver­vol­ging van de mis­da­di­gers. Voor­zit­ter Oem­raw­singh be­na­drukt dat de Su­ri­naam­se rechts­staat hier­door nog ve­le won­den, die in haar ge­sla­gen zijn ge­du­ren­de de mi­li­tai­re dic­ta­tuur, ver­toont. De Stich­ting 8 de­cem­ber 1982 me­mo­reert in dit ver­band ook dat po­li­tie-in­spec­teur Her­man Gooding on­der­zoek heeft ge­daan naar de moord­par­tij in Moi­wa­na. “Drie ver­dach­ten van de slach­ting had hij al ge­tra­ceerd, dit ge­heel te­gen de zin van de toen­ma­li­ge mi­li­tai­re au­to­ri­tei­ten in Su­ri­na­me. In au­gus­tus 1990 werd Gooding na een ver­ga­de­ring met de mi­li­tai­re po­li­tie in het Fort Zee­lan­dia, op laf­har­ti­ge wij­ze ver­moord en zijn lijk werd niet ver van het hui­di­ge DNA-ge­bouw aan­ge­trof­fen. Ook de­ze laf­har­ti­ge moord op de held­haf­ti­ge po­li­tie-in­spec­teur is niet on­der­zocht. Met de moord op de­ze po­li­tie­ve­det­te kwam ook een ein­de aan het on­der­zoek naar de Moi­wa­na-moor­den.” Vol­gens Oem­raw­singh zijn naast de 39 slacht­of­fers nog hon­der­den ge­trau­ma­ti­seer­de dorps­be­wo­ners en het Su­ri­naam­se ge­we­ten in al­ge­meen­heid, die nu nog ei­sen dat de­ze ont­e­ring van de men­se­lij­ke waar­dig­heid her­steld wordt. De on­be­ken­de da­ders en ar­chi­tec­ten van de­ze laf­fe moord­par­tij moe­ten naar zijn me­ning wor­den op­ge­roe­pen on­danks dat ve­len reeds over­le­den zijn. Zij die nog le­ven moe­ten nog voor hun dood de waar­heid ver­tel­len, want slechts recht en waar­heid zul­len hen be­vrij­den van de ku­nu waar­mee ze reeds 30 jaar le­ven.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.