Dia­man­ten hu­we­lijk voor echt­paar Oem­raw-Nai­gi

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Het echt­paar Oem­raw-Nai­gi heeft on­langs zijn dia­man­ten brui­loft her­dacht. Het heug­lij­ke feit heeft het echt­paar in aan­we­zig­heid van fa­mi­lie­le­den ge­vierd. Het echt­paar trad op 24 november 1956 in het hu­we­lijk. De ech­te­lie­den vin­den het een ze­gen om zes­tig jaar in de echt ver­bon­den te zijn. Al­leen door Gods ge­na­de is dat vol­gens hen mo­ge­lijk en daar­om is er op de ju­bi­le­um­dag een kerk­dienst ge­hou­den. Het echt­paar met ne­gen kin­de­ren is hin­doe. Door el­kaar lief te heb­ben en ver­draag­zaam­heid is het ge­lukt om het 60-ja­rig hu­we­lijk in goe­de ge­zond­heid te be­rei­ken. Di­s­tricts­se­cre­ta­ris Clau­dia Al­ten­berg van Pa­ra­ma­ri­boZuid­west over­han­dig­de het echt­paar de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe en bracht de fe­li­ci­ta­ties over.

Het echt­paar Oem­raw-Nai­gi ont­ving in ver­band met zijn zes­tig­ja­rig hu­we­lijk de fe­li­ci­ta­ties na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se en kreeg de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe met in­houd over­han­digd.

(Fo­to: BIC Pa­ra­ma­ri­bo-Zuid­west)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.