Ver­zoek drugs­ver­dach­te af­ge­we­zen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De rech­ter heeft het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling van Ul­rich G, die ver­dacht wordt van over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len, af­ge­we­zen. Ul­rich G deed het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling, waar­bij hij aan­gaf dat hij een zoon met een be­per­king heeft. Vol­gens hem is het kind niet zin­de­lijk. Hij kan niet zelf eten en drin­ken. Ul­rich G, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van raads­man Ra­oul Lo­bo, zegt dat zijn vrouw over­dag werkt en in de mid­dag­uren naar school gaat. Het kind wordt bij de op­pas ach­ter­ge­la­ten. Vol­gens de ver­dach­te heeft het jon­ge­tje ech­ter aan­dacht no­dig. Hij be­tuig­de spijt van wat hij heeft ge­daan. De of­fi­cier van jus­ti­tie ver­zet­te zich te­gen het ver­zoek. De rech­ter heeft het ver­zoek af­ge­we­zen, om­dat zij vindt dat er geen aan­lei­ding is om hem voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len. Ze zegt dat de man zich­zelf in de ver­ve­len­de po­si­tie heeft ge­plaatst. Naar haar oor­deel zal de vrouw van de ver­dach­te een ma­nier moe­ten vin­den hoe op haar kind te let­ten. Op 26 ju­ni is Ul­rich G op de Johan Adolf Pen­gel­lucht­ha­ven aan­ge­hou­den met 7060 gram co­ca­ï­ne. Hij had de ge­vol­gen van zijn han­de­lin­gen on­der­schat. Hij had een af­spraak met een man dat hij twee ki­lo drugs zou uit­voe­ren voor 10.000 eu­ro. Hij wist niet dat het om zo een gro­te hoe­veel­heid drugs ging. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.