Ge­vecht tus­sen twee vrou­wen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Twee vrou­wen, MT en LG, heb­ben gis­te­ren in Pa­ra­ma­ri­bo met el­kaar ge­voch­ten. Uit het on­der­zoek blijkt dat MT sa­men met haar part­ner EB uit een taxi aan de Hoog­estraat stap­te. Een an­de­re vrouw, LG, zat op dat mo­ment het hoofd­haar van een da­me te vlech­ten. Toen het echt­paar haar voor­bij­liep, ont­stond er om een tot nu toe on­be­ken­de re­den een woor­den­wis­se­ling tus­sen de twee vrou­wen. MT gooi­de daar­bij een bier­fles op LG. Toen EB merk­te dat LG op zijn vrouw wil­de af­ko­men, gaf hij haar een schroe­ven­draai­er. Er ont­stond een ge­vecht tus­sen de twee vrou­wen als ge­volg waar­van MT,die een schroe­ven­draai­er bij zich had, ver­won­din­gen in het ge­zicht op­liep. Ze moest me­disch wor­den be­han­deld, maar ver­keert bui­ten le­vens­ge­vaar. De po­li­tie bracht EB en LG naar het po­li­tie­bu­reau. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.