Op St. Pa­scha­lis­school

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - In ver­band met roept de (YAG) of the al­le Su­ri­na­mers op om van­uit hun po­si­tie dui­de­lijk ken­baar te ma­ken dat zij te­gen ge­weld zijn. ‘Ik ben te­gen ge­weld! !’, luid­de de bood­schap op de St. Pa­scha­lis­school.

Leer­lin­gen van de­ze school heb­ben in­for­ma­tie ge­kre­gen over de 16 da­gen van ac­ti­vis­me te­gen gen­der ge­re­la­teerd ge­weld en het doel van de­ze da­gen. Tij­dens de pau­ze had­den de leer­lin­gen de mo­ge­lijk­heid om de ove­ri­ge leer­lin­gen hie­rover te ver­tel­len. De leer­lin­gen kre­gen oran­je rib­bons op­ge­speld. De kleur oran­je is het sym­bool voor een toe­komst voor jon­ge meis­jes zon­der eni­ge vorm van ge­weld. Met de­ze aan­pak hoopt de YAG zo­veel mo­ge­lijk jon­ge­ren te be­rei­ken.

De 16 da­gen van ac­ti­vis­me te­gen gen­der ge­re­la­teerd ge­weld is een in­ter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne die elk jaar plaats­vindt en loopt van 25 november (In­ter­na­ti­o­na­le dag voor de uit­ban­ning van ge­weld te­gen vrou­wen) tot 10 de­cem­ber (Dag van de Men­sen­rech­ten).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.