BGA Nic­ke­rie sluit vie­ring pu­pil­len Dan­kers­cen­trum

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De laat­ste Oran­ge Day, ge­vierd door het Bu­reau Gen­der Aan­ge­le­gen­he­den (BGA), de­pen­dan­ce Nic­ke­rie, heeft op 24 november plaats­ge­von­den. Aan­ge­zien Oran­ge Day valt op de 25ste van ie­de­re maand en 25 november een na­ti­o­na­le feest­dag was, heeft BGA Nic­ke­rie de­ze dag op 24 november ge­vierd. Om­dat 25 de­cem­ber ook een na­ti­o­na­le feest­dag is, heeft het Bu­reau Gen­der Aan­ge­le­gen­he­den Nic­ke­rie de­ze ac­ti­vi­teit voor dit jaar dan ook fees­te­lijk af­ge­slo­ten met de kin­de­ren met een be­per­king van het Zus­ter Dan­kers­cen­trum. Nan­de­nie Di­nai-Kapoer­chan van BGA heeft ver­teld wat Oran­ge Day in­houdt.

De di­rec­teur van het Dan­kers­cen­trum, Aziz Kho­da­baks, merk­te op dat hij in het cen­trum nog niet kan pra­ten van een ‘gen­der­be­leid’ on­der zijn me­de­wer­kers, de be­ge­lei­ders van de pu­pil­len. Hij merkt op dat er nog te wei­nig man­nen zijn die be­lang­stel­ling voor dat werk heb­ben. Het over­gro­te deel van het per­so­neel be­staat uit vrou­wen. Kho­da­baks zegt het jam­mer te vin­den dat het cen­trum maar drie man­nen in dienst heeft; de chauf­feurs van de zorg­bus­sen. De di­rec­teur zegt al­tijd zijn waar­de­ring te heb­ben uit­ge­spro­ken voor de vrou­wen die het werk doen en be­zig zijn met de be­ge­lei­ding van de pu­pil­len. “Het is een no­bel werk dat zij doen, en dank­zij hun dat wij de kin­de­ren met een be­per­king die door ons wor­den op­ge­van­gen, een plaats kun­nen ge­ven in de maat­schap­pij, wat zij ei­gen­lijk ver­die­nen.” Het is vol­gens Kho­da­baks niet wat het we­zen moet, maar des­on­danks wordt met de hen ten dien­ste staan­de mid­de­len al het mo­ge­lij­ke ge­daan voor de doel­groep. De pu­pil­len kre­gen al­le­maal een oran­je lint­je op­ge­speld als te­ken dat zij ook te­gen ge­weld te­gen vrou­wen en meis­jes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.