Var­dy was een enor­me gok

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ja­mie Var­dy werd af­ge­lo­pen sei­zoen kam­pi­oen van En­ge­land en zet­te in de zo­mer uit­ein­de­lijk een streep door een trans­fer van ruim 23 mil­joen eu­ro naar Ar­sen­al. Zes jaar ge­le­den ver­liep de loop­baan van de rap­pe En­gels­man ech­ter heel an­ders en werd het als een gro­te gok ge­zien om hem voor een klei­ne twin­tig­dui­zend eu­ro vast te leg­gen. “Het was een enor­me gok. Ne­gen­tien­dui­zend eu­ro lijkt mis­schien niet zo­veel, maar op dat ni­veau is het een enorm be­drag”, ver­telt voor­ma­lig Ha­li­fax Town­voor­zit­ter Neil Aspin aan de Dai­ly Mail. De club nam Var­dy on­der zijn lei­ding over van Stocks­brid­ge Park: “En veel men­sen zei­den te­gen mij dat ik het niet moest doen. Er wa­ren er veel die Ja­mie als een pro­bleem­ge­val za­gen.”

“Uit­ein­de­lijk ba­seer­de ik mijn be­slis­sing op wat ik op het veld kon zien en dat zei mij dat hij iets spe­ci­aals had. Ik zag een spe­ler met een enor­me snel­heid en een on­ge­loof­lij­ke werk­lust. Daar­door werd ik en­thou­si­ast”, sluit hij af. Ha­li­fax ver­kocht Var­dy na een jaar voor 170.000 eu­ro door aan Fleet­wood To­wn, dat zelf het jaar er­op ook een flin­ke winst maak­te door de spits voor ruim 1,2 mil­joen eu­ro aan Lei­ces­ter Ci­ty te ver­ko­pen. (VZ)

Ja­mie Var­dy was een enor­me gok voor Ha­li­fax To­wn, dat hem zes jaar ge­le­den kocht voor ne­gen­tien­dui­zend eu­ro. Toen voet­bal­de de aan­val­ler en­ke­le ni­veaus la­ger in En­ge­land.

(Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.