Ra­mi­res schept dui­de­lijk­heid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De voor­bije ja­ren heb­ben heel wat top­voet­bal­lers Eu­ro­pa ver­la­ten voor Chi­na. In het Azi­a­ti­sche land wor­den met enor­me sa­la­ris­sen top­voet­bal­lers ge­lokt, maar Ra­mi­res heeft de over­stap naar Chi­na naar ei­gen zeg­gen niet ge­maakt van­we­ge het lu­cra­tie­ve plaat­je. Hij koos voor het ‘lan­ge ter­mijn­pro­ject’ van Ji­ang­su Su­ning. De Bra­zi­li­aan ver­trok in ja­nu­a­ri van dit jaar bij Chel­sea om ver­der te gaan bij de Chi­ne­zen. Ra­mi­res voel­de zich on­der toen­ma­lig ma­na­ger Guus Hid­dink ‘niet ge­waar­deerd’ en be­sloot zich te ori­ën­te­ren op een trans­fer. “En toen Ji­ang­su een bod deed, heb ik daar goed over na­ge­dacht. Ze za­gen mij als een sleu­tel­spe­ler voor de toe­komst en hun lan­ge ter­mijn­pro­ject zag er heel goed uit”, ver­telt de mid­den­vel­der aan Goal.

Ra­mi­res te­ken­de een con­tract voor vier jaar en strijkt jaar­lijks 12,8 mil­joen eu­ro op. “Veel men­sen zeg­gen dat ik heb ge­ko­zen van­we­ge het geld, maar dat is ge­woon niet waar. Ji­ang­su gaf mij het ge­voel ze me heel hard no­dig had­den en dat was mijn voor­naams­te re­den om hier aan de slag te gaan”, ver­volgt hij. “Na­tuur­lijk nam ik het sa­la­ris wel mee in mijn over­we­ging, maar het was geen door­slag­ge­ven­de fac­tor.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.