Een heel droe­vi­ge dag voor de voet­bal­we­reld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De We­reld­voet­bal­bond FIFA spreekt van ‘een heel droe­vi­ge dag voor de voet­bal­we­reld’ na de vlieg­tuig­crash in Co­lom­bia. “Onze ge­dach­ten zijn bij de slacht­of­fers, hun fa­mi­lies en vrien­den. De FIFA wil zijn me­de­le­ven be­tui­gen aan de sup­por­ters van Chapecoense, de voet­bal­ge­meen­schap en de me­dia”, liet FIFA-voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no we­ten.

Bij de crash van het vlieg­tuig van lucht­vaart­maat­schap­pij LAMIA Air­li­nes waar­in ook de Bra­zi­li­aan­se voet­bal­ploeg Chapecoense zat, kwa­men in to­taal 76 men­sen om het le­ven. Vijf in­zit­ten­den van het vlieg­tuig over­leef­den de crash, on­der wie en­ke­le voet­bal­lers van Chapecoense. Het vlieg­tuig stort­te neer na­bij de Co­lom­bi­aan­se stad Me­del­lin, na elek­tro­ni­sche sto­rin­gen. We­gens het slech­te weer was het voor hulp­ver­le­ners moei­lijk om de ramp­plek te be­rei­ken.

Chapecoense was naar Co­lom­bia af­ge­reisd voor de heen­wed­strijd van de fi­na­le van de Copa Sudamericana, de Zuid-Ame­ri­kaan­se va­ri­ant van de Eu­ro­pa Le­a­gue. Daar­in moest het team het op­ne­men te­gen At­lé­ti­co Na­ci­o­nal. De re­turn stond voor vol­gen­de week in Bra­zi­lië op het pro­gram­ma, maar bei­de wed­strij­den zijn in­mid­dels door de Zuid-Ame­ri­kaan­se Voet­bal­con­fe­de­ra­tie Con­me­bol tot na­der or­der uit­ge­steld. Bra­zi­lië kon­dig­de in­mid­dels een na­ti­o­na­le rouw aan van drie da­gen.

In het thuis­land wordt in­tus­sen ver­sla­gen ge­re­a­geerd. “Dit is een im­men­se tra­ge­die”, ver­klaar­de Ivan Toz­zo, vi­ce­voor­zit­ter van Chapecoense. “We zijn in het sta­di­on sa­men­ge­ko­men om de fa­mi­lies van de slacht­of­fers op te van­gen. Voor­lo­pig kun­nen we niet veel meer doen dan af­wach­ten.” “At­le­ti­co Na­ci­o­nal heeft de Con­me­bol ver­zocht om de Copa Sudamericana aan Chapecoense te ge­ven, als pos­tuum eer­be­toon na het gro­te ver­lies waar onze sport om rouwt”, staat in een ver­kla­ring op de club­si­te. “Voor ons zal Chapecoense al­tijd de kam­pi­oen van de Copa Sudamericana van 2016 zijn.” Vol­gens At­le­ti­co Na­ci­o­nal, de be­ker­win­naar van Co­lom­bia, is de club voor eeu­wig ge­te­kend door de tra­ge­die. “Wij zijn rond­uit over­wel­digd door de pijn en in ge­dach­ten rou­wen we. Dit komt als een vol­sla­gen ver­ras­sing, daar­om doet het ook zo­veel pijn.” In Bra­zi­lië dien­den ook vier clubs spe­ci­a­le ver­zoe­ken in bij de na­ti­o­na­le voet­bal­bond. Corin­thians, San­tos, São Pau­lo en de kers­ver­se kam­pi­oen Pal­mei­ras wil­len het ge­trof­fen Chapecoense hel­pen met be­paal­de pri­vi­le­ges. De vier groot­mach­ten van het Bra­zi­li­aan­se voet­bal plei­ten er­voor dat de ge­trof­fen club tot het ein­de van 2017 zo­veel spe­lers mag hu­ren als het wil en zijn be­reid spe­lers af te staan.

Het twee­de ver­zoek is om Chapecoense de ko­men­de drie jaar te ver­ze­ke­ren van voet­bal in de hoog­ste Bra­zi­li­aan­se divisie.

(De Te­le­graaf)

De se­lec­tie van Chapecoense. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.