Kar­ee­na wil weer aan het werk

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kar­ee­na Kap­oor Khan ver­wacht haar eer­ste kind­je vol­gen­de maand. Op het mo­ment van zwan­ger­schap blij­ven veel ac­tri­ces lie­ver uit de spot­lights, maar Kar­ee­na is de eer­ste die dat niet doet. De 36-ja­ri­ge ac­tri­ce houdt zich aan haar pu­blie­ke ver­plich­tin­gen en heeft re­cent zelfs een fo­to­shoot ge­daan. Ze zegt in een re­cent in­ter­view dat ze staat te po­pe­len om weer aan het werk te gaan.“Ik heb het tij­dens mijn zwan­ger­schap zo druk dat Saif nu denkt dat de ba­by in een studio ter we­reld komt. Mijn vrien­den zeg­gen ook al­tijd dat ik het rus­ti­ger aan moet gaan doen. Maar ik ken me­zelf. Het zou mij niets ver­ba­zen als ik di­rect na de be­val­ling van het zie­ken­huis rich­ting een op­na­me ga.

Maar ik denk dat ik bin­nen een maand weer aan het werk ben”, al­dus Kar­ee­na. De laat­ste paar films wa­ren geen kas­suc­ces, ech­ter heeft dit haar niet af­ge­schrikt. De ac­tri­ce heeft in­ge­stemd met de hoofd­rol in een an­de­re am­bi­ti­eu­ze film, Vee­ra Di Shaadi. Het ver­haal gaat over vier vrien­din­nen die op avon­tuur uit zijn. De da­mes zul­len van Del­hi naar Eu­ro­pa rei­zen. Hoe­wel de film ge­pro­du­ceerd wordt door Sonam Kap­oor’s zus Rhea Kap­oor, zal Sonam een on­der­steu­nen­de rol in de film spe­len. Het ver­haal is ver­moe­de­lijk ge­ïn­spi­reerd door de Hol­ly­wood­film,

Swa­ra Bhas­kar en Shik­ha Tal­s­a­nia heb­ben ook bij­rol­len in

die ge­re­gis­seerd zal wor­den door Shas­hank Ghosh. Randhir Kap­oor, va­der van Kar­ee­na, kan niet wach­ten om op­nieuw opa te wor­den. Hij be­ves­tig­de on­langs de da­tum waar­op zijn jong­ste doch­ter is uit­ge­re­kend. “Kar­ee­na heeft haar zwan­ger­schap goed door­staan. Wij kun­nen niet wach­ten om de klei­ne in onze ar­men te hou­den. Ze is uit­ge­re­kend op 20 de­cem­ber. Kar­ee­na en de ba­by zijn al­le­bei ge­zond. Op dit mo­ment is nog niet te zeg­gen of ze de na­tuur­lijk weg neemt of zal kie­zen voor een kei­zer­snee. De dok­to­ren zul­len daar nog over ad­vi­se­ren. Dit ligt ui­ter­aard he­le­maal aan de po­si­tie van de ba­by en de ge­zond­heid van Kar­ee­na. Wij kij­ken al­le­maal in ie­der ge­val uit naar de ge­boor­te van ons klein­kind”, al­dus Randhir Kap­oor. Toen het aan­ge­kon­digd werd dat Ami­tabh Bachchan en Aa­mir Khan ein­de­lijk sa­men op het scherm zul­len ko­men in Yash Raj Films Thugs Of Hin­do­s­tan, wa­ren ve­len en­thou­si­ast. Ech­ter, lijkt het er­op dat Aa­mir on­ge­luk­kig is met het script van de film en heeft ge­vraagd om het te her­schrij­ven. “Hij is on­eens met een aan­tal pun­ten, met in­be­grip va de rol van de vrou­we­lij­ke hoofd­per­soon. Eer­der had Hrithik Roshan ook ge­vraagd om het sce­na­rio te her­zien. Nu heeft Aa­mir ge­vraagd om de­zelf­de wij­zi­gin­gen” in­for­meer­de een bron aan Dec­can Chro­ni­cle. Het is niet be­kend hoe lang de­ze ver­an­de­rin­gen zul­len du­ren. Dus, dit be­te­kent dat de film weer een stag­na­tie zal heb­ben. Men kan al­leen maar ho­pen dat Ami­tabh en Aa­mir toch deel uit­ma­ken van de film als het script he­le­maal af is. Thugs Of Hin­do­s­tan wordt ge­re­gis­seerd door Vij­ay Kris­h­na Acha­rya van Dhoom 3. La­ter wordt Aa­mir in de lang­ver­wach­te film Dangal ge­zien en hij heeft naar ver­luidt ook in­ge­stemd met een an­de­re film, waar­in Sha­ba­na Az­mi een rol heeft. Op­mer­ke­lijk is dat Ami­tabh het wit­te doek ook met de an­de­re twee Khans ge­deeld heeft, Shah Rukh Khan in Kab­hi Khus­hi Kab­hi Ghum en Sal­man Khan in Bagh­ban. (me­dia247.co.uk/ fo­to: gqin­dia.com)

Vee­ra Di Shaadi,

The Sis­ter­hood of the Tra­vel­ling Pant. (bol­ly­wood.nl/ in­di­a­ti­mes.com/ fo­to: 3.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.