Cra­zy G gaat in zee met Del

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De twee Su­ri­naam­se ar­ties­ten Cra­zy G en Del zijn sa­men de studio in­ge­do­ken vo­rig maand voor hun sin­gle Kon De­ze sin­gle staat in het te­ken van ple­zier en dan­sen, dus is net op tijd voor de de­cem­ber maand. Het is een mix van ver­schil­len­de Ka­wi­na mu­ziek stij­len en be­vat ook de­len van de be­ken­de hit Fi­nal Count­down van Eu­ro­pe. De beat, als­ook het num­mer is ge­pro­du­ceerd door dj K-Mac en staat er ook een vi­deo­clip op sche­ma. Ook valt er te ver­mel­den dat

het eer­ste of­fi­ci­ë­le sin­gle zal zijn on­der de naam van St­ar­ti­me En­ter­tain­ment. De­ze is een col­lec­tief be­drijf be­staan­de uit ver­schil­len­de ar­tis­tie­ke in­di­vi­du­en die een ge­meen­schap­pe­lijk doel be­o­gen in de mu­zieksce­ne; sa­men­wer­ken om apar­te mu­ziek te ma­ken en daar­mee het ver­schil te zijn. En­ke­le zijn Cra­zy G, K-Mac en Del, die sa­men ge­werkt heb­ben aan Kon G’we en zul­len ook in de toe­komst te werk gaan. De sin­gle ge­niet nu van air­play op zo­wel de radio als so­ci­al me­dia en zijn de ar­ties­ten ook druk be­zig met hun ei­gen so­lo pro­jec­ten.

Cra­zy G, de man be­kend van zijn merk ‘Full Bi­gis­ma’, voort­ge­vloeid uit zijn ge­lijk­na­mi­ge hit, is al be­kend in de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving. En­ke­le an­de­re hits die hij heeft uit­ge­bracht zijn: Ga dansuh, Bee­dub­belAahZet en Be­graaf ze.

Ook dj K-Mac is geen on­be­ken­de in de sa­men­le­ving. Hij is niet al­len dj en pro­du­cent, maar heeft zelf ook veel num­mers uit­ge­bracht. Bai­la Ku mi Dus­hi en No Spang, het lied waar ook Cra­zy G in voor­komt, zijn bei­den goed aan­ge­sla­gen. De nieuw­ste edi­tie van St­ar­ti­me En­ter­tain­ment is Del. De­ze ar­tiest is geen on­ge­ken­de en was de rap­per in Su­ri­pop hit Wan tra lo­bi of ar­tiest van de groep The Py­ramid. Del­ceg­gio Schei­ne­man, meer be­kend als ‘Del’, is een jon­ge Su­ri­na­mer van 21 jaar die al on­ge­veer vier ja­ren mu­ziek maakt en twee ja­ren ar­tiest is. Daar­naast is voet­bal zijn an­de­re gro­te hob­by. “Ik maak mu­ziek, om­dat ik me zo be­ter kan ui­ten. Ik hou me niet be­zig met een be­paal­de gen­re, maar sta open voor el­ke vorm van goe­de mu­ziek die be­luis­terd wordt door jong en oud. Daar­bij pro­beer ik er el­ke keer weer voor te zor­gen pro­duc­ties uit te bren­gen die bo­ven ver­wach­ting zijn. Met mijn mu­ziek wil ik Su­ri­na­me po­si­tief op de kaart zet­ten. Kon G’we word ze­ker de par­ty­hit voor het jaar 2016, so just sit back and chill with it.

(MW/Fo­to: Cra­zy G)

G’we.

Kon G’we

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.