Tesla Mo­del 3 pas in 2018

Times of Suriname - - AUTO -

Van­af het al­ler­eer­ste be­gin meldt Tesla dat de Mo­del 3, het nieu­we, com­pac­te­re mo­del van het merk, van­af me­dio 2017 op de weg komt. Dat is be­lang­rijk nieuws, want we kun­nen ons geen au­to her­in­ne­ren die voor­af­gaand aan z’n in­tro­duc­tie zo­veel or­ders wist te ver­ga­ren. Bij de pre­sen­ta­tie van de con­cept-car liep het di­rect storm en stond er let­ter­lijk een rij voor de deur van de Tesla-sto­res. De voor­aan­staan­de ana­list die op Elect­rek.com aan het woord is, stelt ech­ter dat 2017 on­haal­baar is. Al eer­der wer­den er vraag­te­kens ge­zet bij de haal­baar­heid van de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Tesla, die als re­la­tief klei­ne au­to­fa­bri­kant in­eens te ma­ken krijgt met een bak or­ders waar veel gro­te­re con­cerns nog moei­te mee zou­den heb­ben. Vol­gens Jo­nes gaat dat er­voor zor­gen dat de eer­ste Mo­del 3-ei­ge­naars pas aan het ein­de van 2018 in hun au­to kun­nen stap­pen. Uit­stel van de Mo­del 3 zou er in the­o­rie voor kun­nen zor­gen dat klan­ten over­stap­pen naar een wel­licht wat min­der hip­pe, maar wel di­rect be­schik­ba­re con­cur­rent. Een au­to als de Che­vro­let Bolt kost na­me­lijk min­der dan Tesla’s klein­ste, en heeft met zo’n 500 km een ver­ge­lijk­ba­re ac­tie­ra­di­us.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.