Oud-chi­rurg Tom Pri­ce mag Obam­a­ca­re gaan ont­le­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump draagt Tom Pri­ce voor als mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid. Met zijn keu­ze voor de Af­ge­vaar­dig­de uit At­lan­ta, die vroe­ger or­tho­pe­disch chi­rurg was, maakt de aan­ko­men­de pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten dui­de­lijk dat het hem me­nens is met het af­schaf­fen - of in elk ge­val in­grij­pend ver­an­de­ren van Obam­a­ca­re.

Pri­ce is een ge­ducht Re­pu­bli­keins te­gen­stan­der van de zorg­ver­ze­ke­rings­wet die ver­trek­kend pre­si­dent Barack Oba­ma in 2010 on­der­te­ken­de. Al voor­dat de wet een feit werd, kwam de oud-chi­rurg met al­ter­na­tie­ven. Daar­mee on­der­scheid­de hij zich van veel an­de­re Re­pu­bli­kei­nen, die net als hij fel te­gen de hui­di­ge wet wa­ren, maar ook niet goed wis­ten hoe het dan wel moet. Tij­dens de cam­pag­ne heeft Trump ge­zegd dat hij min­der be­moei­e­nis van de fe­de­ra­le over­heid wil en meer con­tro­le voor de sta­ten. Hoe­wel hij eerst voor com­ple­te af­schaf­fing pleit­te, hint­te Trump er na een ont­moe­ting met Oba­ma op dat hij de­len van de wet toch wil be­hou­den. Het her­vor­men van de ge­zond­heids­zorg geldt als een van de be­lang­rijk­ste bin­nen­land­se suc­ces­sen van Oba­ma’s pre­si­dent­schap. Sinds de in­voe­ring van Obam­a­ca­re daal­de het aan­tal on­ver­ze­ker­de Ame­ri­ka­nen van zo’n 49 mil­joen tot 29 mil­joen. Maar de Re­pu­bli­kei­nen gru­wen van de over­heids­dwang. Pri­ce pleit­te in zijn eer­de­re voor­stel­len voor een sys­teem waar­in be­las­ting­voor­de­len en spe­ci­a­le spaar­re­ke­nin­gen voor zorg een be­lang­rij­ke rol spe­len.

Als mi­nis­ter zal Pri­ce nauw sa­men­wer­ken met See­ma Ver­ma, die lei­ding gaat ge­ven aan Me­di­ca­re en Me­di­caid, de twee be­lang­rijk­ste ge­zond­heids­zorg­pro­gram­ma’s. Ver­ma heeft er­va­ring met de bu­reau­cra­ti­sche kant van de zorg. In de staat In­di­a­na ad­vi­seer­de ze gou­ver­neur Mi­ke Pen­ce, de aan­staan­de vi­ce­pre­si­dent.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.