Pre­si­dent Zuid-Ko­rea be­reid op te stap­pen na schan­daal

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-KO­REA - De ZuidKo­re­aan­se pre­si­dent Park Geun-hye zal af­tre­den zo­dra het par­le­ment het eens is over een ‘or­den­te­lij­ke’ machts­over­dracht. Dat heeft ze gis­te­ren in een li­ve uit­ge­zon­den toe­spraak be­kend­ge­maakt. De pre­si­dent ligt al we­ken on­der vuur om­dat ze een ou­de vrien­din en doch­ter van een sek­te­lei­der, Choi Soon­sil, in­vloed heeft ge­ge­ven op re­ge­rings­za­ken.

De open­ba­re aan­kla­ger ver­denkt de pre­si­dent er ook van dat ze sa­men met Choi be­drij­ven heeft ge­dwon­gen mil­joe­nen te ‘do­ne­ren’ aan twee va­ge stich­tin­gen. Af­ge­lo­pen za­ter­dag gin­gen in het he­le land naar schat­ting 1,9 mil­joen be­to­gers de straat op om haar af­tre­den te ei­sen. In de toe­spraak kon­dig­de Park aan bin­nen­kort al­le de­tails naar bui­ten te bren­gen over de zaak. Wel ont­ken­de ze geld in ei­gen zak te heb­ben ge­sto­ken. “In de acht­tien jaar dat ik in de po­li­tiek zit, heb ik al­tijd het volk ge­diend en nooit aan mijn per­soon­lij­ke be­lan­gen ge­dacht.”

De af­ge­lo­pen we­ken was de po­si­tie van Park steeds meer on­der druk ko­men te staan, ze­ker na­dat de open­ba­re aan­kla­ger vo­ri­ge week had be­kend­ge­maakt vol­doen­de be­wijs te heb­ben dat Park me­de­plich­tig is aan af­per­sing. In het par­le­ment werd een af­zet­tings­pro­ce­du­re voor­be­reid die vol­gens Ko­re­aan­se me­dia bre­de steun zou krij­gen. Maan­dag rie­pen pro­mi­nen­te le­den van Parks Sae­nu­ri-par­tij de pre­si­dent op af te tre­den en zo haar ‘eer’ te be­hou­den.

In een eer­ste re­ac­tie noem­de op­po­si­tie­par­tij Min­joo het be­sluit van de pre­si­dent ‘een truc’ om on­der een af­zet­tings­pro­ce­du­re uit te ko­men. De par­tij kon­dig­de aan ge­woon door te gaan met het voor­be­rei­den van een mo­tie, die aan­staan­de vrij­dag in stem­ming moet wor­den ge­bracht. In een eer­de­re tv­toe­spraak zei Park dat Choi de vriend­schap tus­sen hen had mis­bruikt voor per­soon­lijk ge­win. Ze ver­klaar­de dat haar ou­de vrien­din al­leen tij­dens het be­gin van haar pre­si­dent­schap, in 2013, als ad­vi­seur had ge­fun­geerd. Maar vol­gens hoofd­aan­kla­ger Lee Young-ry­e­ol zou Choi nog tot april dit jaar per e-mail, fax of koe­rier do­cu­men­ten toe­ge­stuurd krij­gen, va­ri­ë­rend van plan­nin­gen voor bui­ten­land­se rei­zen tot di­plo­ma­tie­ke no­ta’s. Een­der­de van de brie­fings was ver­trou­we­lijk. De twee hoofd­rol­spe­lers ken­nen el­kaar sinds de ja­ren ze­ven­tig, toen Parks va­der pre­si­dent was van Zuid-Ko­rea. De va­der van Choi Soon-sil fun­geer­de des­tijds als een men­tor voor de jon­ge Park. Veel Ko­re­a­nen heb­ben al­tijd moei­te ge­had met de be­moei­e­nis van de­ze man aan het pre­si­den­tie­le hof. Die noem­de zich­zelf ‘pas­toor’ van de Kerk van het Eeu­wi­ge Le­ven, een cul­tus met chris­te­lij­ke, sja­ma­nis­ti­sche en boed­dhis­ti­sche ele­men­ten. Dat zijn doch­ter veer­tig jaar la­ter in­vloed uit­oe­fent op de pre­si­dent, vin­den veel Ko­re­a­nen niet te ver­krop­pen.

(de Volks­krant)

Choi Soon-sil. (YouTube)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.