Lucht­vaart­con­cern Air­bus schrapt ruim 1.150 kan­toor­ba­nen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BLAGNAC - Air­bus schuift zo­als ver­wacht de hoofd­kan­to­ren van zijn vlieg­tuig­di­vi­sie en de over­koe­pe­len­de houd­ster­maat­schap­pij in el­kaar.

Daar­door ko­men ruim 1.150 ar­beids­plaat­sen te ver­val­len, meldt het Frans-Duit­se lucht­vaart- en de­fen­sie­con­cern gis­te­ren. Fran­se me­dia had­den eer­der het ver­lies van min­stens 1.300 kan­toor­ba­nen voor­speld.

“Dit is een lo­gi­sche en nood­za­ke­lij­ke stap in ons in­te­gra­tie­pro­ces, dat in 2012 is be­gon­nen”, zei top­man Tom En­ders. Hij liet eer­der dit jaar al we­ten dat Air­bus ef­fi­ci­ën­ter zal moe­ten wor­den. Dat scheelt niet al­leen in de kos­ten, maar moet de or­ga­ni­sa­tie ook slag­vaar­di­ger ma­ken. De Fran­se en Duit­se over­he­den zijn van ouds­her ge­spitst op een eer­lij­ke ver­de­ling van het werk bij de vlieg­tuig­bou­wer. Me­de daar­door is Air­bus een re­la­tief log­ge or­ga­ni­sa­tie, met veel func­ties die dub­bel be­zet zijn. Er wer­ken nu nog zo’n 136.000 men­sen.

Air­bus wil met de bon­den en on­der­ne­mings­raad om ta­fel om de plan­nen ver­der uit te wer­ken. Dat pro­ces moet hal­ver­we­ge vol­gend jaar zijn af­ge­rond.

Het be­drijf pro­beert zo­veel mo­ge­lijk ge­dwon­gen ont­sla­gen te ver­mij­den, door te wer­ken met vrij­wil­li­ge ver­trek­re­ge­lin­gen, ver­vroegd pen­si­oen en her­plaat­sing van over­tol­li­ge me­de­wer­kers.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.