Ge­lief­den uit kleu­ter­klas vin­den el­kaar 30 jaar la­ter te­rug en trou­wen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Amy Gi­ber­son en Jus­tin Poun­ders leer­den el­kaar ken­nen in de kleu­ter­klas, waar het lief­de op het eer­ste (kin­der)ge­zicht was. Nu, meer dan 30 jaar la­ter, zijn ze in het hu­we­lijks­boot­je ge­stapt. Ik ben een ho­pe­lo­ze ro­man­ti­cus, maar het liep steeds ver­keerd af. Ik ben ech­ter blij­ven ho­pen, en nu ben ik dol­ge­luk­kig met de­ze ge­wel­di­ge man. Een dik­ke 30 jaar ge­le­den wa­ren Amy en Jus­tin de bes­te vriend­jes in de kleu­ter­klas. Maar zo­als dat zo vaak ge­beurt, ver­lo­ren de twee el­kaar uit het oog. Ze gin­gen elk naar een an­de­re school en ver­huis­den bei­den naar een an­de­re plek. Niet veel la­ter her­in­ner­den ze zich nau­we­lijks wie de an­der was. Twee jaar ge­le­den wend­de de sin­gle Jus­tin, die een on­suc­ces­vol lief­des­le­ven ken­de, zich tot da­ting­web­si­tes in de hoop daar ie­mand te le­ren ken­nen. Tij­dens het loe­ren naar de fo­to’s op Match.com stuit­te hij al­gauw op die van Amy. En hij voel­de zich naar ei­gen zeg­gen met­een tot haar aan­ge­trok­ken. Amy voel­de dui­de­lijk het­zelf­de, zo ver­telt ze aan The Huf­fing­ton Post. De twee wer­den smoor­ver­liefd en be­gon­nen een re­la­tie. Pas een jaar la­ter be­sef­ten ze dat ze el­kaar al heel lang ken­den. “We za­ten in de au­to te pra­ten over onze jeugd. Jus­tin merk­te op dat hij mijn naam zo mooi vond om­dat het hem deed den­ken aan een meis­je dat ook Amy heet­te, met wie hij in de kleu­ter­klas had ge­ze­ten.” De twee ont­dek­ten dat ze vroe­ger naar de­zelf­de school gin­gen, en vroe­gen hun ou­ders om fo­to’s te zoe­ken van die pe­ri­o­de. En ja­wel, er werd een fo­to ge­von­den waar de twee sa­men op­ston­den. “Ik be­gon ge­woon te hui­len. Als dat geen te­ken was dat we voor el­kaar ge­maakt wa­ren, weet ik het ook niet meer.” In­tus­sen mo­gen de twee el­kaar man en vrouw noe­men. Ze stap­ten op 18 november voor het oog van hun 200 gas­ten in het hu­we­lijks­boot­je. Amy noemt het hu­we­lijk ‘per­fec­tie’: “Niet om­dat al­le de­tails per­fect wa­ren, maar om­dat ik mijn bes­te vriend mocht hu­wen en dat mocht vie­ren met al onze vrien­den en fa­mi­lie.”

(Ad.nl)

1965 -

Ben­ja­min Ed­ward (Ben) Stil­ler (New York, 30 november 1965) is een Ame­ri­kaans ac­teur, ko­miek, sce­na­rio­schrij­ver, film­pro­du­cent en film­re­gis­seur. Hij won in 1993 sa­men met zijn he­le schrij­vers­staf een Em­my Award voor The Ben Stil­ler Show en in 2001 een Ame­ri­can Co­me­dy Award voor zijn rol in Meet the Pa­rents. Stil­ler be­hoort sa­men met Will Fer­rell, Vin­ce Vaug­hn, Jack Black, Ste­ve Ca­rell, Owen en Lu­ke Wil­son tot een groep ac­teurs die door me­dia ge­re­geld het Frat Pack wordt ge­noemd. Stil­ler trouw­de in 2000 met ac­tri­ce Chris­ti­ne Taylor, met wie hij in april 2002 doch­ter El­la Oli­via kreeg en in ju­li 2005 zoon Quin­lin Dem­psey. Hij speel­de sa­men met Taylor in on­der meer Zool­an­der, Dod­ge­ball en Tro­pic Thun­der. Hij maak­te in 2005 be­kend dat hij lijdt aan bi­po­lai­re stoor­nis. (fo­to: ama­zon.com)

1985 -

Ka­ley Chris­ti­ne Cuo­co (Ca­ma­ril­lo, 30 november 1985) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce, die in­ter­na­ti­o­naal be­kend is door haar rol van Pen­ny in de Ame­ri­kaan­se sit­com The Big Bang The­o­ry. Cuo­co ver­scheen van­af haar zes­de als mo­del en in re­cla­me­spot­jes in de me­dia. Haar eer­ste rol was in de film Quicks­and: No Es­ca­pe (1992), op haar ze­ven­de. Bij het gro­te pu­bliek kreeg zij be­kend­heid met haar rol als Brid­get Hen­nes­sy in de Em­my Award-win­nen­de sit­com 8 Sim­ple Ru­les en la­ter door een rol in het laat­ste sei­zoen in de po­pu­lai­re se­rie Char­med. Van­af 2008 had zij twee jaar een re­la­tie met te­gen­spe­ler Jo­h­n­ny Ga­lec­ki, die in The Big Bang The­o­ry Le­o­nard Hof­stad­ter speelt. Van ou­de­jaars­avond 2013 tot herfst 2015 was Cuo­co ge­trouwd met ten­nis­spe­ler Ry­an Swee­ting. In 2014 kreeg ze een ster op de Hol­ly­wood Walk of Fa­me. (fo­to: ce­le­buzz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.