Au­to ‘vliegt’ over ka­naal Ring­weg en boort zich in wo­ning

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – ‘Ik dacht dat een vlieg­tuig was neer­ge­stort’, ver­telt een vrouw aan de krant. Ze zegt dat een au­to gis­ter­och­tend over het ka­naal van de Ring­weg is ge­vlo­gen en in de wo­ning van haar buur­man aan de Ama­zo­ne­straat is be­land.

Vol­gens haar was het een on­be­schrij­fe­lij­ke har­de knal die haar uit haar slaap wek­te. Ze dacht dat een vlieg­tuig op haar wo­ning was neer­ge­stort of dat het ein­de van de we­reld was aan­ge­bro­ken. Pas toen zij naar bui­ten ging, kwam zij ach­ter de waar­heid: een au­to was in de wo­ning van haar buur­man be­land. Au­to-on­der­de­len la­gen her en der ver­spreid over haar ter­rein en dat van haar buur­man. Een palm­boom die aan de over­kant was ge­plant, lag op haar erf. Vol­gens de buur­vrouw zijn buurt­be­wo­ners na de har­de knal een kijk­je gaan ne­men. Ze heeft ver­no­men dat een au­to­be­stuur­der over de Ring­weg-Zuid reed en over het ka­naal is ‘ge­vlo­gen’ om ver­vol­gens de au­to van de buur­man aan te rij­den, diens schut­ting te ram­men om daar­na dwars door de voor­ge­vel heen zich een weg te bo­ren in de wo­ning, waar hij tot stil­stand kwam te­gen de muur die de woon­ka­mer en keu­ken van el­kaar schei­den. De buur­vrouw ver­moedt dat de au­to­be­stuur­der met ho­ge snel­heid heeft ge­re­den. Ze woont al ja­ren op het adres en maakt zo een ern­stig ver­keers­on­ge­val voor het eerst mee. Ze heeft ver­no­men dat men­sen die zelfs drie stra­ten ver­der­op wo­nen, de knal heb­ben ge­hoord. De vrouw heeft va­ker mee­ge­maakt dat voer­tui­gen in het ka­naal van de Ring­weg be­lan­den. De brand­weer moest er­aan te pas ko­men om de au­to­be­stuur­der te be­vrij­den die per am­bu­lan­ce is af­ge­voerd.

De ei­ge­na­res­se van de wo­ning waar­in de au­to is te­recht­ge­ko­men, ver­telt aan de krant dat haar ou­ders thuis wa­ren. Vol­gens haar heeft zij sa­men met haar ou­ders veer­tien maan­den te­rug haar in­trek in de wo­ning ge­no­men. Het heeft haar ze­ven jaar ge­duurd om het pand te bou­wen. Vol­gens haar is bin­nen en­ke­le se­con­den de wo­ning ver­nie­tigd. De scha­de be­draagt meer dan SRD 100.000. Daar­bo­ven­op is ook vrij­wel de com­ple­te in­boe­del be­scha­digd. Al­le ap­pa­ra­ten heb­ben scha­de op­ge­lo­pen en het bank­stel is ver­nie­tigd. Haar moe­der is se­dert dit ge­val zich heeft voor­ge­daan, niet aan­spreek­baar. Ze denkt dat het om een droom gaat en dat ze nog wak­ker moet wor­den.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

De­ze au­to be­land­de gis­te­ren in een wo­ning aan de Ama­zo­ne­straat. De brand­weer moest de ge­won­de be­stuur­der uit de au­to be­vrij­den. (Ac­ti­on-fo­to: Ka­ly­an Vij­ay­ku­mar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.