Wei­nig be­lang­stel­ling voor ver­koop vuur­werk

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Min­der win­ke­liers heb­ben in te­gen­stel­ling tot voor­gaan­de ja­ren be­lang­stel­ling ge­toond voor het voor­ra­dig hou­den van vuur­werk in ver­band met de feest­da­gen en jaar­wis­se­ling. Nog geen hon­derd­vijf­tig win­ke­liers heb­ben zich ge­re­gi­streerd om in aan­mer­king te ko­men voor een vuur­werk­ver­gun­ning in de hoofd­stad. Ook in de dis­tric­ten zijn han­de­la­ren van­we­ge de pre­cai­re si­tu­a­tie niet zo hap­pig om vuur­werk ten ver­koop aan te bie­den. De vuur­wer­kim­port is ook dras­tisch af­ge­no­men.

De com­mis­sa­ri­a­ten in Paramaribo han­del­den jaar­lijks elk on­ge­veer 150 aan­vra­gen af. Dit jaar is een dui­de­lij­ke te­rug­val te mer­ken. Op het com­mis­sa­ri­aat Pa­ra­ma­ri­boNoord­oost zijn iets meer dan ze­ven­tig aan­vra­gen in­ge­diend. Paramaribo-Zuid­west heeft vol­gens dis­tricts­com­mis­sa­ris Mi­ke Ner­kust rond de ze­ven­tig aan­vra­gen bin­nen­ge­kre­gen. Win­ke­liers ge­ven aan er geen ge­loof in te heb­ben, dat ze goed zul­len boe­ren. Men­sen heb­ben het fi­nan­ci­eel moei­lijk en zul­len eer­der geld uit­ge­ven aan eer­ste le­vens­be­hoef­ten dan aan pa­g­a­ra’s. Ook in de dis­tric­ten is ge­merkt dat han­de­la­ren niet zo graag vuur­werk wil­len ver­ko­pen. De win­ke­liers ge­ven aan dat de maand de­cem­ber be­kend­staat als feest- en pa­g­a­ra­maand. Van­we­ge de fi­nan­ci­eel slech­te si­tu­a­tie mer­ken win­ke­liers dat klan­ten op de cen­ten let­ten bij het doen van in­ko­pen. De win­ke­liers zijn hui­ve­rig dat de ver­koop van vuur­werk in de­ze moei­lij­ke pe­ri­o­de niet vlot zal gaan en ze dan er­mee op­ge­scheept zit­ten.

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.