“Er­fe­nis Cas­tro moet voort­ge­zet wor­den”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO/SANTIAGO DE CUBA - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se heeft zich in Cuba lo­vend uit­ge­la­ten over de ver­rich­tin­gen van de over­le­den lei­der Fi­del Cas­tro. De na­la­ten­schap van Cas­tro is vol­gens Bou­ter­se een die voort­ge­zet en uit­ge­bouwd moet wor­den. “Het is een zeer moei­lij­ke tijd, maar we heb­ben de ver­ant­woor­de­lijk­heid om de er­fe­nis van Fi­del voort te zet­ten”, is de eer­ste re­ac­tie van de Su­ri­naam­se pre­si­dent bij aan­komst op Cuba.

Na­mens het Su­ri­naams volk heeft Bou­ter­se zijn con­do­le­an­ces en me­de­le­ven over­ge­bracht aan de Cu­baan­se sa­men­le­ving. Hij haal­de de nau­we ban­den die Su­ri­na­me en Cuba heb­ben aan. “Fi­del zal voor al­tijd het sym­bool zijn van de strijd voor soe­ve­rei­ni­teit, on­af­han­ke­lijk­heid en waar­dig­heid”, zei Bou­ter­se over de na­la­ten­schap van Cas­tro. Bou­ter­se sprak zijn dank­baar­heid uit aan Cuba voor de sa­men­wer­king die de af­ge­lo­pen ruim der­tig jaar een enor­me boost heeft be­te­kend voor de ont­wik­ke­ling van het on­der­wijs en de ge­zond­heids­zorg in Su­ri­na­me. Daar­in heeft Cas­tro een sleu­tel­rol ver­vuld. Bou­ter­se om­schrijft het als een plicht om de rouw­plech­tig­heid in Cuba bij te wo­nen. Ook de hoog­ste ver­te­gen­woor­di­ging van­uit het Afri­kaans con­ti­nent is op­mer­ke­lijk in Cuba, waar er ne­gen da­gen van na­ti­o­na­le rouw zijn af­ge­kon­digd voor de in­tus­sen ge­cre­meer­de Cas­tro. Hij wordt door ve­le Afri­kaan­se lan­den ge­zien als mo­tor in de strijd om zich los te ruk­ken van Eu­ro­pe­se lan­den. Ook naar Afri­ka wer­den er in op­dracht van Cas­tro art­sen uit­ge­zon­den en stu­die­beur­zen aan­ge­bo­den. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.