Gou­den hu­we­lijk voor echt­paar Djas­man-Pa­las

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - Le­gi­man Djas­man en An­ne Pa­las zijn vijf­tig jaar ge­trouwd. Het echt­paar her­dacht het heug­lij­ke feit in aan­we­zig­heid van fa­mi­lie en kreeg be­zoek van de dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen Ro­li­ne Sams­oe­dien en Aud­rey Han­kers die de fe­li­ci­ta­ties over­brach­ten. Sams­oe­dien over­han­dig­de de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe aan het echt­paar en fe­li­ci­teer­de het met de­ze mijl­paal.

Djas­man is ge­bo­ren op 18 ja­nu­a­ri 1946 en Pa­las op 17 ju­ni 1949. Het kop­pel trad op 29 no­vem­ber 1966 in het hu­we­lijk. Het echt­paar heeft een lief­des­hu­we­lijk ge­had. Ze heb­ben el­kaar in de stad le­ren ken­nen. Na een paar ont­moe­tin­gen klik­te het met­een. Het echt­paar geeft het ge­heim om 50 jaar bij el­kaar te blij­ven prijs: een goe­de ver­stand­hou­ding, we­der­zijds ver­trou­wen en res­pect voor el­kaar. Het echt­paar heeft zes kin­de­ren, on­der wie een jon­gen en vijf meis­jes en tien klein­kin­de­ren. Djas­man heeft 35 dienst­ja­ren bij de NV-BHP Bil­li­ton Maat­schap­pij-Su­ri­na­me en is ge­pen­si­o­neer­de van de verf­fa­briek Va­ros­sie­au. Zijn vrouw heeft in haar jon­ge­re ja­ren ge­werkt voor Star Shoes en na haar hu­we­lijk als mo­dis­te. Ze maak­te mat­ten en deed aan tuin­bouw. Het echt­paar is er trots op dat zijn kin­de­ren een goe­de op­voe­ding heb­ben ge­had en dat ze nu al­len een we­zen­lij­ke bij­dra­ge le­ve­ren aan de maat­schap­pij.

Het echt­paar Djas­man-Pa­las ver­ge­zeld van kin­de­ren en klein­kin­de­ren. Het kop­pel her­dacht dins­dag zijn gou­den hu­we­lijk.

(Fo­to: BIC Wa­ni­ca)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.