Ar­chief Pet­rus Don­ders...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Choen­nie zegt dat de vol­gen­de stap is om de col­lec­tie van Don­ders te la­ten di­gi­ta­li­se­ren. De mees­te stuk­ken zijn mo­men­teel broos. Met het di­gi­ta­li­se­ren zal de col­lec­tie dan be­ter toe­gan­ke­lijk zijn voor het pu­bliek. Op de­ze ma­nier wor­den naar zijn zeg­gen de ori­gi­ne­le stuk­ken nog lan­ger be­waard. Tjien Fooh-Hard­jo­mo­ha­mad legt uit dat Mowlac een pro­gram­ma is van de Unes­co dat als doel heeft het be­wa­ren en toe­gan­ke­lijk ma­ken van waar­de­vol­le ar­chief­stuk­ken en mu­se­um­col­lec­ties we­reld­wijd. De voor­zit­ter ver­dui­de­lijkt dat met de er­ken­ning Su­ri­na­me op de re­gi­o­na­le lijst van Mowlac of het Me­mo­ry of the World voor La­tijns-Ame­ri­kaan­se en Ca­ri­bi­sche re­gio is ge­plaatst. De Mowlac heeft op 25 ok­to­ber tij­dens de ze­ven­tien­de jaar­lijk­se ver­ga­de­ring una­niem het be­sluit ge­no­men om de ar­chie­ven van pa­ter Don­ders op te ne­men. Su­ri­na­me was een van de twaalf lan­den die een voor­stel had ge­daan voor het op­ne­men van het ar­chief. Tjien Fooh- Hard­jo­mo­ha­mad meent dat de op­na­me van de ar­chie­ven be­schouwd kan wor­den als er­ken­ning en aan­moe­di­ging om re­li­gi­eus erf­goed te be­vor­de­ren. Pa­ter Pet­rus Don­ders was een rooms-ka­tho­lie­ke pries­ter die leef­de van 1809 tot 1887. Van 1867 tot 1887 woon­de en werk­te hij op het me­laat­sen eta­blis­se­ment Ba­ta­via aan de Cop­pe­na­me­ri­vier. Pet­rus Don­ders heeft 27 jaar ge­woond in Ba­ta­via en werk­te te mid­den van de me­laat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.